Geoportál > Aplikácie > MAPKA > Kritické profily

Mapová služba: KRITICKÉ PROFILY A ICH POVODIA

Intenzívne prívalové zrážky, dlhodobo trvajúci dážď alebo náhle topenie snehu môžu v kombinácii s nesprávnou organizáciou pôdneho fondu spôsobovať sústredený povrchový odtok, ktorý spolu s erodovaným (vyplaveným) materiálom vnikajúcim do zastavaného územia obce (ďalej aj ako „ZÚOB“) poškodzuje, po vybrežení, súkromný i verejný majetok (napr. zaplavenie pivníc, navlhnutie stavieb, podmáčanie až zničenie záhradných plodín atď.), prináša veľký objem naplavenín, znefunkčňuje povrchovú aj podzemnú kanalizáciu, znečisťuje vodné zdroje, a v extrémnych prípadoch, môže dôjsť aj k devastácii celých svahov, vrátane zosuvov. Obmedziť tieto, žiaľ nie vždy „len“ majetkové, riziká, môže včasné poznanie a pochopenie „kritických profilov a ich povodí“ (obr. 1).

Kritický profil (ďalej aj ako „KP“) je miesto, kde dráha sústredeného povrchového odtoku vstupuje do ZÚOB.

Dráhou sústredeného odtoku (ďalej aj ako „DSO“) môžu byť, okrem trvalých a dočasných vodných tokov, aj dočasné (efemérne) erózne ryhy (odtokom vyplavené „cestičky“ na poliach) rôznych priečnych a pozdĺžnych rozmerov - jarčeky, brázdy, ryhy, výmole a strže.

Kontrola prietočnosti KP a včasné odstránenie prípadných bariér v mieste ich výskytu (napr. zanesené alebo poškodené priekopy, priepusty, mosty...) ako aj spomalenie/retardácia odtoku v dráhe sústredeného odtoku (napr. zatrávnenie údolnice, budovanie prehrádzok, tôní, suchých poldrov ...) môžu znížiť povodňové riziko a predchádzať škodám na majetku občanov, obcí i štátu pod kritickým profilom počas zvýšeného povrchového odtoku.

Zberná oblasť (erózne uzavretá plocha, ohraničená chrbátnicou), z ktorej sa všetok povrchový odtok zrážkovej vody sústreďuje do jednej lokality predstavuje povodie kritického profilu. Boli vymedzené ako počiatočné (zdrojové) povodia, vyžadujúce nevyhnutné, výpočtami podložné návrhy protieróznych, pôdoochranných a  vodozádržných opatrení. Spravidla to môžu byť „jednoduché zásahy“ do krajiny (biologického, organizačného, agrotechnického/stavebného charakteru), ktoré spomaľujú odtok zrážkovej vody z ohrozeného, resp. na odtok náchylného územia, zvyšujúce jeho infiltračnú, retenčnú a akumulačnú schopnosť (prijať a zadržať vodu). Práve tieto „realizačne a ekonomicky ľahké“ preventívne opatrenia môžu významne prispieť k efektívnosti protipovodňových opatrení vybudovaných v dolných častiach prietočných povodí.

Obr. 1 Vymedzenie kritického profilu, jeho povodia a prislúchajúcej dráhy sústredeného odtoku

Odtokové línie znázorňujú dráhy povrchového (spravidla plošného) odtoku v smere najväčšieho sklonu terénu a sú vždy kolmé na vrstevnice. Je možné si ich predstaviť ako dráhy neinfiltrovaných, resp. nezadržaných dažďových kvapiek odtekajúcich po svahu. Odtokové línie graficky ilustrujú zrážkovo-odtokové pomery na danom mieste (obr. 2).

Obr. 2 Zobrazenie odtokových línií

Mapová služba Kritické profily a ich povodia bola vytvorená z originálnej databázy spracovanej na Ústave krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ÚKI FZKI, www.fzki.unig.sk) v spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i. Brno – Královo Pole (VÚV TGM, v. v. i., www.vuv.cz) a Vysokým učením technickým v Brně (VUT, www.vut.cz). Boli odvodené za pomoci geografických informačných systémov, s istou modifikáciou metodiky VÚV TGM., v. v. i. (Metodický návod pro identifikaci KB. Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009) v rámci aktivít ako Operačný program Integrovaná́ infraštruktúra (kód ITMS2014+ 313011W580), KEGA (č. 029SPU-4/2022) a GA SPU (15-GASPU-2021).

Mapová služba Odtokové línie bola vytvorená z originálnej databázy spracovanej na Ústave krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ÚKI FZKI, www.fzki.unig.sk) v spolupráci s ATLAS spol. s. r. o. Praha (www.atlasltd.cz) v rámci aktivít ako KEGA (č. 029SPU-4/2022) a GA SPU (15-GASPU-2021).

Kontaktná osoba: prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., ÚKI FZKI SPU v Nitre, zlatica.muchova@uniag.sk, http://www.fzki.uniag.sk

Poznámky k použitým dátam:

Povodia a dráhy sústredeného odtoku boli odvodené na podklade digitálneho modelu reliéfu - DMR3.5. Hranice ZÚOB boli prevzaté z odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990. Je potrebné zdôrazniť, že vrstvy odvodené na podklade DMR3.5 sú iba východiskovým, a teda orientačným, podkladom pre pochopenie širších vzťahov zrážkovo-odtokových pomerov skúmaného územia. Ich využitie pre návrh konkrétnych opatrení je podmienené overením a spresnením KP v teréne a následne opätovným odvodením hraníc povodí KP a DSO na podklade presného DMR5.0/6.0. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre už pracuje na spresnení oboch vrstiev a o dosiahnutých čiastkových výsledkoch plánuje priebežne informovať.

Pridanie mapovej služby do aplikácie MAPKA

Mapové služby Kritické profily a ich povodia a Odtokové línie sa nachádzajú medzi predvolenými službami. Postup pridania predvolenej mapovej služby je uvedený v Pomocníkovi k aplikácii.

 

Aktualizované: 14.06.2024