Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Register pôdy LPIS

LPIS (Land Parcel Identification System) je kľúčovou zložkou IACS (Integrated Administration and Control System) pre priame podpory viazané na pôdu.

Zodpovednou organizáciou za LPIS je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. V prípade otázok týkajúcich sa registra pôdy LPIS je potrebné kontaktovať helpdesk@vupop.sk.
 
ÚGKK SR nemá správu LPIS v kompetencii. Vrstva LPIS je na Mapovom klientovi ZBGIS len zobrazovaná.

V prvom kroku je potrebné otvoriť si webovú aplikáciu „Mapový klient ZBGIS“. Následne si treba otvoriť tému Kataster nehnuteľností https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster, aktivovať (zapnúť) vrstvu LPIS a zadať alebo vyhľadať obec/číslo parcely . Údaje LPIS je vhodné zobrazovať a prehľadávať nad podkladovou mapou ortofoto.

Po získaní informácie o kóde a lokalite kultúrneho dielu treba prejsť do aplikácie Geopriestorovej žiadosti o podporu GSAA spravovanej Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) na ich webovom sídle https://gsaa.vupop.sk, kde sa zobrazí žiadateľ tzv. priamej podpory.

LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy, atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti farmárov, pre administratívne a krížové kontroly a tiež kontroly na mieste a kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).

V SR je register pôdy LPIS založený na báze dielov pôdnych blokov, ktoré predstavujú poľnohospodárske plochy s viac menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami. Tento typ referenčnej parcely môže obsahovať niekoľko plodín, skupín plodín a farmárov. LPIS však nezobrazuje hranice užívania pozemkov, na ktoré farmári poberajú priamej podpory.

Aktualizácia LPIS prebieha rôznymi spôsobmi:

 1. Cyklická aktualizácia z vrstvy digitálnych ortofotomozaík/satelitných obrazových záznamov
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených z vrstvy ortofotomozaík a satelitných obrazových záznamov najmä:
   • vyňatie plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou,
   • aktuálna úprava hraníc dielov,
   • členenie dielov podľa aktuálnej kultúry.
 2. Aktualizácia LPIS na základe kontroly na mieste
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených počas kampane kontrolami priamo na mieste vykonanými pracovníkmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), resp. externými subjektmi poverenými kontrolami na mieste. 
 3. Aktualizácia LPIS na základe kontroly metódou DPZ
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených počas kampane kontroly metódou DPZ. Kontroly metódou DPZ vykonáva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP) ako delegovanú činnosť pre PPA.
 4. Aktualizácia LPIS na základe žiadostí o priame platby
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených zo žiadostí predložených žiadateľmi na regionálnych pracoviskách PPA za predchádzajúci rok. Schválené žiadosti od farmárov, na ktorých sú zaznamenané aktuálne údaje, umožňujú zlúčenie kultúrnych dielov (KD) a blokov a tým odstránenie umelých hraníc v LPIS a tiež aktualizáciu kultúr KD LPIS.
 5. Aktualizácia z externých vrstiev
  • Všetky vrstvy obsahujúce údaje z externých registrov predstavujú pomocné vrstvy pre aktualizáciu LPIS, čiže dávajú doplnkovú informáciu v procese rozhodovania sa.
 6. Aktualizácia LPIS na podklade GIS vrstiev Programu rozvoja vidieka
 7. Aktualizácia LPIS na podklade GIS vrstiev ozeleňovania –greeningu

  Legislatívna a koncepčná báza LPIS je integrovaná v niekoľkých Nariadeniach Európskeho parlamentu a rady (EÚ), technických špecifikáciách EÚ a v zákone Slovenskej republiky (SR).
  Publikované: 12.07.2018 / Aktualizované : 13.07.2018 

   

   

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty