Register pôdy LPIS

LPIS (Land Parcel Identification System) je kľúčovou zložkou IACS (Integrated Administration and Control System) pre priame podpory viazané na pôdu.

Zodpovednou organizáciou za LPIS je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. V prípade otázok týkajúcich sa registra pôdy LPIS je potrebné kontaktovať helpdesk@vupop.sk.
 
ÚGKK SR nemá správu LPIS v kompetencii. Vrstva LPIS je na Mapovom klientovi ZBGIS len zobrazovaná.

V prvom kroku je potrebné otvoriť si webovú aplikáciu „Mapový klient ZBGIS“. Následne si treba otvoriť tému Kataster nehnuteľností https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster, aktivovať (zapnúť) vrstvu LPIS a zadať alebo vyhľadať obec/číslo parcely . Údaje LPIS je vhodné zobrazovať a prehľadávať nad podkladovou mapou ortofoto.

Po získaní informácie o kóde a lokalite kultúrneho dielu treba prejsť do aplikácie Geopriestorovej žiadosti o podporu GSAA spravovanej Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) na ich webovom sídle https://gsaa.vupop.sk, kde sa zobrazí žiadateľ tzv. priamej podpory.

LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy, atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti farmárov, pre administratívne a krížové kontroly a tiež kontroly na mieste a kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).

V SR je register pôdy LPIS založený na báze dielov pôdnych blokov, ktoré predstavujú poľnohospodárske plochy s viac menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami. Tento typ referenčnej parcely môže obsahovať niekoľko plodín, skupín plodín a farmárov. LPIS však nezobrazuje hranice užívania pozemkov, na ktoré farmári poberajú priamej podpory.

Aktualizácia LPIS prebieha rôznymi spôsobmi:

 1. Cyklická aktualizácia z vrstvy digitálnych ortofotomozaík/satelitných obrazových záznamov
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených z vrstvy ortofotomozaík a satelitných obrazových záznamov najmä:
   • vyňatie plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou,
   • aktuálna úprava hraníc dielov,
   • členenie dielov podľa aktuálnej kultúry.
 2. Aktualizácia LPIS na základe kontroly na mieste
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených počas kampane kontrolami priamo na mieste vykonanými pracovníkmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), resp. externými subjektmi poverenými kontrolami na mieste. 
 3. Aktualizácia LPIS na základe kontroly metódou DPZ
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených počas kampane kontroly metódou DPZ. Kontroly metódou DPZ vykonáva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP) ako delegovanú činnosť pre PPA.
 4. Aktualizácia LPIS na základe žiadostí o priame platby
  • Jedná sa o zapracovanie zmien zistených zo žiadostí predložených žiadateľmi na regionálnych pracoviskách PPA za predchádzajúci rok. Schválené žiadosti od farmárov, na ktorých sú zaznamenané aktuálne údaje, umožňujú zlúčenie kultúrnych dielov (KD) a blokov a tým odstránenie umelých hraníc v LPIS a tiež aktualizáciu kultúr KD LPIS.
 5. Aktualizácia z externých vrstiev
  • Všetky vrstvy obsahujúce údaje z externých registrov predstavujú pomocné vrstvy pre aktualizáciu LPIS, čiže dávajú doplnkovú informáciu v procese rozhodovania sa.
 6. Aktualizácia LPIS na podklade GIS vrstiev Programu rozvoja vidieka
 7. Aktualizácia LPIS na podklade GIS vrstiev ozeleňovania –greeningu

  Legislatívna a koncepčná báza LPIS je integrovaná v niekoľkých Nariadeniach Európskeho parlamentu a rady (EÚ), technických špecifikáciách EÚ a v zákone Slovenskej republiky (SR).
  Publikované: 12.07.2018 / Aktualizované : 13.07.2018 

   

   

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty