Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Digitálna kartografia

Do roku 2010 sa GKÚ zaoberalo najmä tvorbou a udržiavaním štátneho mapového diela.
Spracovanie štátneho mapového diela zabezpečovali:

  • Od roku 1950 – Slovenský zememeračský a kartografický ústav v Bratislave
  • Od roku 1954 – Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave
  • Od roku 1957 – Kartografický a reprodukčný ústav v Modre - Harmónii
  • Od roku 1968 – Kartografia, n.p., Bratislava
  • Od roku 1970 – Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
  • Od roku 1989 – Slovenská kartografia, š. p., Bratislava
  • Od roku 1991 – Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Realizáciou OPIS projektu sa začala riešiť problematika využitia digitálnej kartografie pre tvorbu ŠMD a webových služieb z údajov ZBGIS®.
Digitálna kartografia je proces zobrazovania priestorových údajov, ktorý pomocou sofistikovaných nástrojov tvorí digitálne mapy s čitateľným obsahom. Na obrázku je znázornený rozdiel vo vnímaní zobrazenia priestorových údajov cestnej siete, ktoré boli kartograficky spracované.

Ukážka symobolizácie vektorového modelu cestnej siete

Pracujeme s dvoma základnými spôsobmi spracovania kartografie, a to jednoduché kartografické vyjadrenie údajov a komplexné kartografické vyjadrenie údajov uložené v priestorovej databáze. Prvý spôsob je využívaný pre mapové služby, druhý pre Mapového klienta ZBGIS®.

Ukážka jednoduchého komplexného kart. vyjadrenia údajov
              jednoduché kart.vyjadrenie údajov                               komplexné kart.vyjadrenie údajov

 

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
29.05.2020 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť