Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Webové aplikácie a mapové služby

Pre webovú aplikáciu Mapového klienta ZBGIS® bolo vytvorených päť mapových variantov a pre všetky mierkové sady od 1 : 2 000 po 1 : 2 000 000 bolo použité komplexné kartografické vyjadrenie.
Ukážka mierkových sád s komplentým kartografickým vyjadrením
Symbolika pre komplexné kartografické vyjadrenie sa tvorila na základe predbežne schváleného kartografického modelu pre ZM10- ZBGIS®. Objektom bol priradený symbol (obr. č. 1), s dodatočnou manuálnou kartografickou úpravou (obr. č. 2) v prípade kartografických konfliktov.
Ukážka komplexnej kartografickej symboliky
obr. č. 1
Ukážka kartografických reprezentácií
obr. č. 2
Mapový variant – ZBGIS
Ukážka mapového variantu - ZBGIS
Mapový variant – Územnosprávnečlenenie
Ukážka mapového varianku - Územnosprávne členenie
Mapový variant – Digitálny model reliéfu
Ukážka mapového variantu - Digitálny model reliéfu
Mapový variant – Ortofoto
Ukážka mapového variantu - Ortofoto

Mapový variant – Referenčné geodetické body
Ukážka mapového variantu - Referenčné geodetické body
Pre služby WMS bolo vytvorených 12 kartografických modelov. Pre každú WMS bola vybraná prislúchajúca vrstva z vektorového podkladu ZBGIS®, aplikovaná bola jednoduchá kartografia.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť