Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Webové aplikácie a mapové služby

Pre webovú aplikáciu Mapového klienta ZBGIS® bolo vytvorených šesť mapových tém a pre všetky mierkové sady od 1 : 2 000 po 1 : 2 000 000 bolo použité komplexné kartografické vyjadrenie.
Ukážka mierkových sád s komplentým kartografickým vyjadrením
Symbolika pre komplexné kartografické vyjadrenie sa tvorila na základe predbežne schváleného kartografického modelu pre ZM10 - ZBGIS®. Objektom bol priradený symbol (obr. č. 1), s dodatočnou manuálnou kartografickou úpravou (obr. č. 2) v prípade kartografických konfliktov.
Ukážka komplexnej kartografickej symboliky
                                                              obr. č. 1
Ukážka kartografických reprezentácií
                                                             
obr. č. 2

Mapová téma – Základná mapa
Map Theme - Base Map
Mapová téma Kataster nehnuteľností
Map Theme - Cadastre of real Estate
Mapová témaTerén
Map Theme - Terrain
Mapová téma Geodetické základy
Map Theme - Geodetic Control

Mapová téma Archív
Map Theme - Archive
Mapová téma Geografické názvoslovie
Map Theme - Geographical Name

Pre služby WMS bolo vytvorených 12 kartografických modelov. Pre každú WMS bola vybraná prislúchajúca vrstva z vektorového podkladu ZBGIS®, aplikovaná bola jednoduchá kartografia.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
29.05.2020 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť