ZBGIS a ŠMD

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je zodpovedný za prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra v Slovenskej republike (ISGKK), ktorého súčasťou je správa priestorových informácií o topografických objektoch.

ISGKK tvoria:

  • informačný systém geodetických základov (ISGZ),
  • informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
  • základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®).

Do ISGKK je zahrnutý aj rezortný metainformačný systém (MIS), ktorého metaúdaje popisujú produkty a služby rezortu. Metaúdaje sú dostupné prostredníctvom vyhľadávacej služby.

GKÚ plní úlohy určené štatútom – spravuje a poskytuje údaje ISGKK. V súčasnosti sú formou webových služieb sprístupnené údaje a služby ZBGIS® definované KTO ZBGIS®. Je možné si ich priamo objednať z aplikácií MAPKA prostredníctvom funkcie Objednávka údajov a služieb alebo v časti Produkty a služby.


 

 

Aktualizované: 13.06.2024