Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečuje od roku 2017 dodávateľským spôsobom nový digitálny model reliéfu DMR 5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (ďalej aj LLS). Predpokladaný termín ukončenia projektu je rok 2023. Celé územie SR je rozdelené na 42 lokalít. Skenovanie prebieha postupne po jednotlivých lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. Dostupné lokality na odber pre používateľov sú vyznačené zelenou farbou na obrázku nižšie. Vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) sú údaje poskytované offline formou po lokalitách v celosti na odberateľom prinesený, resp. zaslaný externý HDD (odporúčaný je USB 3.2). Upozorňujeme, že kopírovanie údajov sa vzhľadom na veľký objem a časovú náročnosť nerobí na počkanie. Odberné miesta pre údaje sú pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2). Údaje menšieho rozsahu (výrezy) je možné sťahovať cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií tu. Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“.

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov, Digitálny model reliéfu 5.0 (DMR 5.0) alebo Digitálny model povrchu (DMP 1.0), je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.


Publikované: 01.08.2019 / Aktualizované : 
21.10.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty