2. cyklus projektu LLS (2022-2026) a tvorba DMR 6.0

Základná špecifikácia projektu

Celé územie SR je rozdelené na 73 lokalít:


 
LLS prebieha postupne po vybraných lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. Zadávanie zákaziek na vykonávanie LLS a realizáciu prác na jednotlivých lokalitách prebieha postupnými opätovnými otváraniami súťaže medzi 4 účastníkmi rámcovej dohody, ktorými sú:
- Eurosense spol. s r.o., 
- Photomap spol. s r.o.,
- PRIMIS spol. s r.o.,
- MGGP Aero Sp. z o.o.

Predmetom zákazky je:
- zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania,
- spracovanie mračien bodov a dodanie klasifikovaných mračien bodov*,
- kontrola kvality mračien bodov.

*Povinná klasifikácia do 10 tried - 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 07 Nízky šum (Low point (Noise)), 09 Voda (Water), 17 Mosty (Bridge deck) a 18 Vysoký šum (Hight Noise).
Voliteľná klasifikácia do 12 tried - 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 07 Nízky šum (Low point (Noise)), 09 Voda (Water), 17 Mosty (Bridge deck), 18 Vysoký šum (Hight Noise), 14 Elektrické vedenia (Wire) a 15 Stožiare (Tower).

 
Poznámka: Vzhľadom na to, že ponuky úspešných uchádzačov sú vyhodnocované na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, majú dodávatelia možnosť ponúknuť kvalitatívne vyššie parametre, ako sú povinné kritériá. Z toho dôvodu sa môže predmet zákazky na jednotlivých lokalitách odlišovať.

Povinné kvalitatívne kritériá:
- hustota skenovania: min. 15 bodov na m2,
- prekryt medzi pásmi min. 40% na 95% ich vzájomného súbehu,
- súradnicový a výškový systém: ETRS89-TM34+hETRS89,
- abs. výšková presnosť mračien bodov v el. výškach ETRS89 - mh ≤ 0,10 m,
- abs. polohová presnosť mračien bodov v ETRS89-TM34 – mXY ≤ 0,20 m,

LLS je na jednotlivých lokalitách vykonávané prevažne v zimnom bezvegetačnom období od októbra (novembra) do apríla. Výsledkom laserového skenovania sú tzv. „mračná bodov“, ktoré zodpovedajú zemskému povrchu, od ktorého sa odrazí laserový impulz.

Kontrola kvality:
Kontrolu kvality vykonávajú nezávisle na sebe dodávateľ a rovnako aj ÚGKK SR. Dodávateľ výsledkami vlastnej kontroly preukazuje splnenie všetkých stanovených podmienok a kvalitatívnych parametrov. ÚGKK SR v spolupráci s GKÚ Bratislava a VÚGK vykonáva kontrolu, ktorou nezávisle overuje splnenie zmluvných požiadaviek. Len na základe úspešných výsledkov obidvoch kontrol ÚGKK SR dielo akceptuje.

Bližšie špecifikácie a reálne dosiahnuté hodnoty kvalitatívnych parametrov dodávateľmi pre jednotlivé lokality sú uvedené v metadátach príslušnej dátovej sady a v tabuľke TU.

Predmetom kontrol sú najmä:
- hustota skenovania (bodov posledného odrazu),
- prekryty susedných pásov,
- relatívna výšková a polohová presnosť,
- správnosť klasifikácie bodov do definovaných tried**,
- absolútna výšková presnosť DMR.

**V triede Ground sa pripúšťa maximálne 0,5% výskyt nesprávne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia. V ostatných triedach (okrem triedy Unclassified) sa pripúšťa maximálne 5% nesprávne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia.

Kontrola absolútnej polohovej a výškovej presnosti mračna bodov sa vykonáva na geodeticky zameraných výškových a polohových kontrolných bodoch (využitím SKPOS), umiestnených na otvorených spevnených plochách na viacerých náhodne vybraných miestach v rámci každej lokality.

 

Informácie o poskytovaní produktov LLS z 2. cyklu sú uvedené tu.

Aktualizované: 22.03.2024