Štátna gravimetrická sieť

Geodetické body ŠGS reprezentujú body GZ, ktoré majú určené presné tiažové zrýchlenie v platnej realizácii Gravimetrického systému s charakteristikami presnosti.

Delenie bodov ŠGS

Body ŠGS delíme na:

  • Absolútne gravimetrické body tvoriace sieť 0.rádu ŠGS – vybrané body ŠGS na ktorých bolo vykonané meranie a určené tiažové zrýchlenie absolútnym gravimetrom,
  • Body gravimetrickej siete tvoriace sieť 1. rádu – vybrané body ŠGS zaradené do jednotnej európskej gravimetrickej siete,
  • Body gravimetrickej siete tvoriace sieť 2. rádu – body ŠGS nezaradené do siete 0. A 1. rádu

Číslovanie bodov ŠGS

Pre body ŠGS predstavuje evidenčnú jednotku celé územie Slovenska s označením SK (Slovensko). Úplne číslo bodu ŠGS sa skladá z označenia evidenčnej jednotky doplnené pomlčkou a priebežným číslom od 1 podľa nasledovných zásad:

  • začína sa od čísla 1 ( napr. SK-55, SK-555,01 a pod.),
  • číslo zničeného bodu sa nesmie použiť pre iný bod,
  • bod zriadený na mieste zničeného bodu, alebo doplnený medzi existujúce body dostáva číslo rozšírené o ďalšiu číslicu umiestnenú za desatinnou čiarkou,
  • bodom prevzatým z iných špecializovaných štátnych geodetických sieti (hosťom) sa ponechá ich domovské označenie (napr. BZO-585, 4422BA-1005).
Aktualizované: 15.11.2021