Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Štátna gravimetrická sieť

Geodetické body ŠGS reprezentujú body GZ, ktoré majú určené presné tiažové zrýchlenie v platnej realizácii Gravimetrického systému s charakteristikami presnosti.

Delenie bodov ŠGS

Body ŠGS delíme na:

  • Absolútne gravimetrické body tvoriace sieť 0.rádu ŠGS – vybrané body ŠGS na ktorých bolo vykonané meranie a určené tiažové zrýchlenie absolútnym gravimetrom,
  • Body gravimetrickej siete tvoriace sieť 1. rádu – vybrané body ŠGS zaradené do jednotnej európskej gravimetrickej siete,
  • Body gravimetrickej siete tvoriace sieť 2. rádu – body ŠGS nezaradené do siete 0. A 1. rádu

Číslovanie bodov ŠGS

Pre body ŠGS predstavuje evidenčnú jednotku celé územie Slovenska s označením SK (Slovensko). Úplne číslo bodu ŠGS sa skladá z označenia evidenčnej jednotky doplnené pomlčkou a priebežným číslom od 1 podľa nasledovných zásad:

  • začína sa od čísla 1 ( napr. SK-55, SK-555,01 a pod.),
  • číslo zničeného bodu sa nesmie použiť pre iný bod,
  • bod zriadený na mieste zničeného bodu, alebo doplnený medzi existujúce body dostáva číslo rozšírené o ďalšiu číslicu umiestnenú za desatinnou čiarkou,
  • bodom prevzatým z iných špecializovaných štátnych geodetických sieti (hosťom) sa ponechá ich domovské označenie (napr. BZO-585, 4422BA-1005).


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť