Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Štátna trigonometrická sieť

Geodetické body ŠTS reprezentujú body GZ, ktoré boli prevzaté z pôvodnej Československej trigonometrickej siete (ČSTS) a Československej astronomicko-geodetickej siete (ČSAGS) z územia Slovenska a majú určené polohové súradnice v realizácii JTSK súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej (S-JTSK).

Delenie bodov ŠTS

Body ŠTS delíme na:

  • Body I.rádu ŠTS (patria sem aj body bývalej ČSAGS)
  • Body II.rádu ŠTS
  • Body III.rádu ŠTS
  • Body IV.rádu ŠTS
  • Body V.rádu ŠTS
  • Ostatné body ŠTS (Orientačné body - OB, Zaisťovacie body – ZB, nové body nezaradené do I-V.rádu ŠTS okrem pôvodných Zhusťovacích bodov – ZhB, ktoré boli premenované a prešli v roku 1982 do PBPP ako body 1.triedy presnosti)

Číslovanie bodov ŠTS

Pre body ŠTS predstavuje evidenčnú jednotku Triangulačný list. Podrobnejšie informácie o označovaní triangulačných listov a triangulačnom operáte sa dočítate tu.

Úplne číslo bodu ŠTS sa skladá z označenia triangulačného listu, ktoré je doplnené podľa nasledovných zásad:

  • poradové číslo v rámci triangulačného listu začína od 1 zo SZ rohu triangulačného listu, pokračuje po riadkoch širokých 1 km a končí v JV rohu toho istého triangulačného listu (napr. 6924-4),
  • číslo zničeného bodu ŠTS sa nesmie použiť pre iný bod.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť