Štátna priestorová sieť

Geodetické body ŠPS reprezentujú body GZ, ktoré majú určené presné priestorové súradnice v platnej národnej realizácii referenčného geodetického systému ETRS89 s charakteristikami presnosti.

Delenie bodov ŠPS

Podľa spôsobu stabilizácie, dĺžky observácie a spôsobu spracovania delíme body ŠPS do nasledovných tried:

  • Body triedy "A" ŠPS – vybrané geodetické body permanentných staníc zaradených do SKPOS,
  • Body triedy "B" ŠPS – geodetické body so špeciálnou stabilizáciou vhodnou na monitoring geokinematiky a geodynamiky, patria sem body Slovenskej geodynamickej referenčnej siete (SGRN) a body lokálnych geodynamických sieti ako je LGS Tatry,
  • Body triedy "C" ŠPS – geodetické body zriadené ako podbetónované kamenné hranoly s klincovou značkou s dierkou s hustotou 5-7km s presnou statickou observáciou minimálne 6 hodín,
  • Body triedy "D" ŠPS - ostatné geodetické body splňujúce požiadavky ŠPS nezaradené do tried A,B a C.

Číslovanie bodov ŠPS

Pre body ŠPS tvorí evidenčnú jednotku priestor ohraničený kladom ZM 1:50000. Body zaradené do ŠPS sú označené týmto kladom spolu so skratkou najbližšieho okresného mesta (podľa Evidenčného čísla vozidiel) dominantného pre mapový list v ktorom sa polohovo nachádzajú (napr. 4422BA, 4421BA). Skratka najbližšieho okresného mesta sa môže použiť aj pre viac mapových listov - evidenčných jednotiek.
Úplné číslo bodu ŠPS sa skladá z označenia evidenčnej jednotky, ktoré je doplnené číslom bodu podľa nasledovných zásad:

  • poradové číslo v rámci EJ začína od 1001 zo SZ rohu mapového listu, pokračuje po riadkoch širokých 1 km a končí v JV rohu toho istého mapového listu (napr. 4422BA-1001),
  • výnimku tvorí číslovanie bodov SGRN, ktoré začína od 1 podľa poradia stabilizácie (napr. 4422BA-1),
  • bodom prevzatých z iných špecializovaných štátnych geodetických sieti (hosťom) sa ponecháva ich domovské označenie (napr. SK-85, C21-522),
  • číslo zničeného bodu ŠPS sa nesmie použiť pre iný bod,
  • v prípade novej stabilizácie bodu ŠPS na pôvodnom mieste sa použije desatinné bodka doplnená poradovým číslom.

Na označovanie bodov ŠPS v mapách sa používa symbol v tvare štvorcípej hviezdy.

Aktualizované: 15.11.2021