Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Štátna priestorová sieť

Geodetické body ŠPS reprezentujú body GZ, ktoré majú určené presné priestorové súradnice v platnej národnej realizácii referenčného geodetického systému ETRS89 s charakteristikami presnosti.

Delenie bodov ŠPS

Podľa spôsobu stabilizácie, dĺžky observácie a spôsobu spracovania delíme body ŠPS do nasledovných tried:

 • Body triedy "A" ŠPS – vybrané geodetické body permanentných staníc zaradených do SKPOS,
 • Body triedy "B" ŠPS – geodetické body so špeciálnou stabilizáciou vhodnou na monitoring geokinematiky a geodynamiky, patria sem body Slovenskej geodynamickej referenčnej siete (SGRN) a body lokálnych geodynamických sieti ako je LGS Tatry,
 • Body triedy "C" ŠPS – geodetické body zriadené ako podbetónované kamenné hranoly s klincovou značkou s dierkou s hustotou 5-7km s presnou statickou observáciou minimálne 6 hodín,
 • Body triedy "D" ŠPS - ostatné geodetické body splňujúce požiadavky ŠPS nezaradené do tried A,B a C.

Číslovanie bodov ŠPS

Pre body ŠPS tvorí evidenčnú jednotku priestor ohraničený kladom ZM 1:50000. Body zaradené do ŠPS sú označené týmto kladom spolu so skratkou najbližšieho okresného mesta (podľa Evidenčného čísla vozidiel) dominantného pre mapový list v ktorom sa polohovo nachádzajú (napr. 4422BA, 4421BA). Skratka najbližšieho okresného mesta sa môže použiť aj pre viac mapových listov - evidenčných jednotiek.
Úplné číslo bodu ŠPS sa skladá z označenia evidenčnej jednotky, ktoré je doplnené číslom bodu podľa nasledovných zásad:

 • poradové číslo v rámci EJ začína od 1001 zo SZ rohu mapového listu, pokračuje po riadkoch širokých 1 km a končí v JV rohu toho istého mapového listu (napr. 4422BA-1001),
 • výnimku tvorí číslovanie bodov SGRN, ktoré začína od 1 podľa poradia stabilizácie (napr. 4422BA-1),
 • bodom prevzatých z iných špecializovaných štátnych geodetických sieti (hosťom) sa ponecháva ich domovské označenie (napr. SK-85, C21-522),
 • číslo zničeného bodu ŠPS sa nesmie použiť pre iný bod,
 • v prípade novej stabilizácie bodu ŠPS na pôvodnom mieste sa použije desatinné bodka doplnená poradovým číslom.

Na označovanie bodov ŠPS v mapách sa používa symbol v tvare štvorcípej hviezdy.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť