Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Zobrazovacie služby - WMS

Webová Mapová Služba (WMS) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme rastrových máp v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta (tenkého alebo silného klienta) na WMS server sú rastrové údaje (obrázok) najčastejšie vo formáte JPEG, PNG, TIFF, a iné, ktoré zobrazujú priestorové údaje rôzneho zamerania (vrstvy), alebo môžu byť výsledkom prekrytu viacerých vrstiev (mapové kompozície), a to aj z rôznych zdrojov. Vrátené rastrové údaje (obrázok) sú georeferencované, čo umožňuje ich správne umiestnenie v priestore. Georeferencováním sa v tomto prípade rozumie jednoznačne daný referenčný súradnicový systém a obdĺžnik so súradnicami (tzv. boundingbox), ktorý obsahuje požadovaný obrázok v tomto systéme.

Podporované verzie OGC WMS služieb:
WMS 1.3.0
WMS 1.1.1

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť