Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Geografické názvoslovie

Štandardizácia geografického názvoslovia sa podľa prijatej terminológie definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzné používanie. Systematická štandardizácia geografického názvoslovia v podmienkach Slovenskej republiky sa začala zriadením názvoslovnej komisie roku 1970. Úlohou komisie, ktorá je zložená zo zástupcov odborných a vedeckých pracovísk, ústredných orgánov, vysokých škôl a odborníkov rezortných organizácií, je posudzovať a upravovať geografické názvy a pripravovať návrhy na ich štandardizáciu. Výkonným orgánom komisie, ktorej dnešný názov je Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (NK ÚGKK SR), je sekretariát NK ÚGKK SR, ktorý je od roku 2000 s názvom Oddelenie geografického názvoslovia súčasťou odboru ZBGIS. Sekretariát, okrem odborného posudzovania názvov, pripravuje všetky materiály a podklady na rokovania komisie. Geografické názvy sa štandardizujú podľa zásad uvedených v Inštrukcii na štandardizáciu geografického názvoslovia v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, na základe súčasnej úrovne poznania a na základe medzinárodných zásad štandardizácie.

Štandardizácia geografického názvoslovia sa uskutočňuje podľa schválenej koncepcie rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia v Slovenskej republike na roky 2011-2015.

Význam a dosah činnosti názvoslovnej komisie je nadrezortný, preto aj zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) stanovuje všeobecnú záväznosť štandardizovaných geografických názvov pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

Dokumenty k činnosti týkajúce sa štandardizácie geografického názvoslovia nájdete tu.

 

DATABÁZA GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV Z ÚZEMIA SR

Budovanie samostatnej databázy geografického názvoslovia z územia Slovenskej republiky bolo dokončené v roku 2003. Databáza sa odvtedy priebežne aktualizuje. Tvorí ju súbor štandardizovaných názvov všetkých sídelných a nesídelných geografických objektov v rozsahu schváleného Katalógu tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej len KTO ZBGIS®). Databáza obsahuje v súčasnosti asi 100 000 názvov. Základným zdrojom informácií v databáze sú vydané zoznamy štandardizovaných názvov zo Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000, Základnej mapy SR v mierke 1 : 50 000 a Vodohospodárskej mapy SR v mierke
1 : 50 000, ku ktorým sa pripojili doplňujúce údaje. Do databázy sa postupne preberajú názvy z informačného systému katastra nehnuteľností a názvy objektov v správe centrálnych alebo miestnych inštitúcií s cieľom vytvoriť jednotnú databázu geografických názvov.

S cieľom postupne prepojiť databázu geografického názvoslovia s geometriou topografických objektov sa v roku 2004 databáza geografického názvoslovia stala súčasťou ZBGIS®. V roku 2012 sa vykonala revízia názvov a ich atribútov, aby sa mohla stať jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Štruktúra databázy bola upravená aj podľa požiadaviek projektu EuroGeoNames a podľa špecifikácie INSPIRE.

Štandardizované geografické názvoslovie je poskytované bezodplatne, viacerými formami. Databázu geografického názvoslovia z územia Slovenskej republiky je možné stiahnuť tu vo formátoch  Esri SHP, Esri MDB, Esri GDBCSV. Údaje sú sprístupnené mapovými službami WMSWFS.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.10.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť