Aktuálna stránka:KTO ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Katalóg tried objektov ZBGIS ®

 

Katalóg tried objektov ZBGIS® (ďalej len „KTO ZBGIS®) je súbor informácií, ktoré opisujú skupiny objektov spravovaných v geodatabáze ZBGIS®, definujú metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti (atribúty). Aktuálna verzia katalógu tried objektov 2022 vznikla prepracovaním verzie 2020, ktorá reflektovala všetky koncepčné predpoklady a možnosti rezortu pri aktualizácii ZBGIS®Vykonala sa revízia tried objektov a atribútov (vlastností), ktorých zber a aktualizácia nie je relevantná z pohľadu prínosu informačnej hodnoty vo vzťahu k nákladovosti na zber takýchto údajov. Východiskom boli doposiaľ získané praktické skúsenosti pri realizácii zberu ZBGIS® a výsledná redukcia pozostávala zo zrušenia tried objektov, ktoré sa nezbierajú (ktorých špecifikácia je pre rezort nadštandardná), ich početnosť výskytu je nízka alebo sú v zodpovednosti iných organizácií (správcov). Ďalším druhom redukcie bolo zrušenie viacnásobnej geometrickej interpretácie vybraných tried objektov a odstránenie atribútových hodnôt určujúcich funkčné vlastnosti triedy objektov, ktorými zväčša disponuje ich správca (napr. nosnosť mosta, jazdná rýchlosť a pod.). Dokument je dostupný tu.

Rozsah jednotlivých tried objektov je deklarovaný obsahom definovaným a platným KTO ZBGIS®, ktorý sa štandardizoval na základe medzinárodnej normy DIGEST s využitím FACC kódovania jednotlivých objektov. Každá trieda objektov má svoj FACC kód, na základe ktorého objekt patrí do príslušnej kategórie. DIGEST určuje jasnú štruktúru bázy údajov a kódovanie na úrovni:
1) kategória (jedno písmeno A až Z),
2) subkategória (jedno písmeno A až Z),
3) objekt (jedno písmeno kategórie a subkategórie + trojčíslie od 000 po 999),
4) atribút (kód pozostávajúci z troch písmen A až Z),
5) hodnota atribútu (číslo, interval čísiel, text).

Kategória – určuje charakteristiku objektov do nej patriacich. ZBGIS® ako celok je zložený z 10 vybraných kategórií (tab. č.1), v ktorých obsahovom zameraní je možné podľa tématiky rozpoznať jednotlivé topografické objekty. Kód kategórie používaný v ZBGIS® určuje prvé písmeno FACC kódu triedy objektov.

 
  Tab. č.1: Zoznam kategórií objektov podľa DIGEST

 

Subkategória – podrobnejšie definuje kategorizáciu objektu. Určuje ju druhé písmeno vo FACC kóde, pozri tabuľka č.2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tab. č.2: Zoznam subkategórií objektov podľa DIGEST

 

Objekt – presne stanovuje, o aký druh topografického objektu ide, ako môže byť interpretovaný. Jeho FACC kód pozostáva z prvého písmena - kategória, druhé písmeno – subkategória, plus trojčíslie od 000 po 999 podľa číselníka DIGEST. Napríklad FACC kód triedy objektov budova je AL015. Rozdelenie objektov do tried objektov nájdete tu.

Atribút – je vlastnosť objektu, ktorá môže byť opísaná viacerými typmi hodnôt. Atribút má taktiež svoj kód podľa číselníka DIGEST, ktorý pozostáva troch písmen A až Z (napr. atribút „Výška nad povrchom“ má kód HGT). Každá trieda objektov má všeobecné a špecifické (vlastné) atribúty. Všeobecné atribúty sú pre všetky triedy objektov rovnaké a popisujú ich základné vlastnosti – charakteristiky presnosti, spôsob získania, ich aktuálnosť a unikátny identifikátor. V KTO ZBGIS® sú preto opísané len raz. Špecifické atribúty sú definované pre každú triedu objektov podľa vybraných vlastností, ktoré sú pre danú triedu objektov zistiteľné.

Hodnota atribútu – definuje rozsah v akom sa daná vlastnosť zisťuje alebo meria. Spôsob získania hodnoty atribútu závisí od metódy získania objektu. Každý atribút môže nadobúdať hodnoty - číselné, textové alebo interval čísiel, tzv. doménovú hodnotu. Číselné atribúty nadobúdajú svoje reálne hodnoty, či už merané (zistené priamo) alebo získané od správcu. Textové atribúty sa vypĺňajú textovým reťazcom charakterizujúcim danú vlastnosť. Atribúty s doménovou hodnotou majú predvolené (preddefinované) zoznamy možností (číselníky) nadobúdania ich hodnôt, ktorým je pridelená hodnota vo forme celého čísla.

KTO ZBGIS® definuje pre každú triedu objektov :

- všeobecné atribúty (spoločné pre všetky triedy objektov):

  • ZBGIS_ID - Unikátny identifikátor ZBGIS® objektu – jedinečná hodnota GUID pre každý objekt, táto hodnota sa neopakuje,
  • DTS - Dátum vzniku objektu – určuje čas keď bol objekt prvý krát identifikovaný a zaznamenaný,
  • DOW - Dátum zmeny stavu poznania objektu – určuje čas keď bol objekt posledný krát preverovaný,
  • ACH, ACV - Presnosť horizontálna a vertikálna – závisí od spôsobu určenia súradníc x, y, z (fotogrametrická, geodetická alebo odhadovaná, t. j. z rôznych dôvodov nie je možné garantovať presnosť v stanovených kritériách),
  • SOI - Stav poznania objektu – udáva stav spracovania alebo aktualizácie objektu,
  • CNF - Spoľahlivosť – určuje existenciu objektu pri danom SOI; keď je objekt nespoľahlivý pri danom stave SOI ho nebolo možné jednoznačne identifikovať,
  • FACC - kód ZBGIS® objektu,

- charakteristiku objektov patriacich do danej triedy – definíciu polohopisného objektu interpretovaného danou triedou,

- kategóriu objektu – podľa FACC kódu,

- spôsob geometrickej interpretácie objektu - ktorou môže byť prvok interpretovaný (modelovaný) - bod, línia, plocha a multipoint. Sú stanovené minimálne hodnoty jeho rozmerov, od ktorých sa zaznamenáva (zbiera). Ak pri triede objektov nie sú stanovené hodnoty, dodržiavajú sa všeobecné pravidlá:

- línia - interpretuje sa, ak je dĺžka ≥ 5m,

- plocha - interpretuje sa, ak má rozlohu ≥ 15m² (plochy menšie ako 15m² sa zahrnú do okolitej plochy),

- špecifické atribúty a ich hodnoty určujúce danú triedu objektov - ak nie je možné zadať skutočnú hodnotu atribútu, lebo hodnota atribútu nie je zistiteľná z dôvodov neexistencie, nepopísateľnosti alebo nedostupnosti, sú povolené tieto hodnoty atribútov :
  • textové → N/A (Not Available, Not Applicable = nedostupné, neaplikovateľné),
  • číselné → -32768 (neaplikovateľná hodnota/ hodnota sa nezisťuje), - 32767 (neznáma hodnota),
  • doménové → hodnota „iný“ (999), musí byť doplnená informácia v atribúte popis (TXT).

 

 

Aktualizované: 04.04.2024