Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je zodpovedný za prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra v Slovenskej republike (ISGKK), ktorého súčasťou je správa priestorových informácií o topografických objektoch.

ISGKK tvoria:

  • informačný systém geodetických základov (ISGZ),
  • informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
  • základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®).

Do ISGKK je zahrnutý aj rezortný metainformačný systém (MIS), ktorého metaúdaje popisujú produkty a služby rezortu. Metaúdaje sú dostupné prostredníctvom vyhľadávacej služby.

GKÚ plní úlohy určené štatútom – spravuje a poskytuje údaje ISGKK. V súčasnosti sú formou webových služieb sprístupnené údaje a služby ZBGIS® definované KTO ZBGIS®. Je možné si ich priamo objednať z aplikácií Mapový klient ZBGIS prostredníctvom Formulára pre sprístupnenie údajov a služieb alebo v časti Produkty a služby.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
24.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť