Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Mapy evidencie nehnuteľností

Mapy evidencie nehnuteľností nadväzujú na pôvodný katastrálny operát kladom mapových listov, mierkou aj obsahom. Pochádzajú z obdobia od roku 1965 po súčasnosť. Hlavným rozdielom oproti pôvodným katastrálnym mapám je už zobrazovanie parciel podľa registra „C“ (po združstevnení), teda nie súkromných vlastníckych vzťahov. Tento druh máp sa vydáva aj v súčasnosti pod názvom katastrálna mapa. Ich vysoká hodnota spočíva v ľahkej porovnateľnosti s pôvodným katastrálnym operátom vďaka rovnakému kladu listov.

Ukážka mapy evidencie nehnuteľností v obci Rusovce, 1966


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť