Pôvodný katastrálny operát

Pôvodný katastrálny operát sa skladá z viacerých častí podľa štýlu vyhotovenia aj obdobia vzniku. Sú to pôvodné katastrálne mapy, kópie katastrálnych máp, odtlačky katastrálnych máp a pôvodný písomný operát ku katastrálnym mapám. Spomínané archiválie vznikli vytvorením a neskoršími obnovami pôvodných katastrálnych máp, čo bolo príčinou ich zaradenia do tejto spoločnej kategórie. Sú najvzácnejšími a zároveň najpoužívanejšími archiváliami ÚAGK, pričom sa nepoužívajú len na určovanie vlastníckych vzťahov, čo vlastne bolo dôvodom ich vzniku, ale aj na výskum vo viacerých vedných disciplínach. Pochádzajú z obdobia 1851 – 1960 a boli vyhotovené v siahovej mierke 1:40 (v prevode na metrickú mierku 1:2880), popr. iných siahových mierkach.

Pôvodné katastrálne mapy boli vyhotovené ručne stolovou metódou na základe celouhorského súradnicového systému, ktorého východiskovým bodom bol Gellérthegy v Budapešti. Mapy sú v prevažnej väčšine kolorované, v intraviláne sú farebne rozlíšené murované a drevené stavby, v extraviláne sú farebne rozlíšené hlavné cesty, vedľajšie cesty, vodné toky aj vodné plochy, čo napomáha k ich celkovej prehľadnosti. Informácie na daných mapách sú písané okrem slovenčiny aj v maďarčine a nemčine, pri východných hraniciach Slovenska v ojedinelých prípadoch aj v ruštine.

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Rusoviec, 1856

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Rusoviec, 1881

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Hlivištia - 1863

Vysvetlivky k značkám používaným na pôvodných katastrálnych mapách nájdete tu, zoznam archivovaných katastrálnych máp nájdete tu.

Kópie katastrálnych máp pochádzajú z neskoršieho obdobia, spravidla zobrazujú pôvodný stav, ktorý je zachytený aj na pôvodných katastrálnych mapách, avšak tieto mapy sú už vyhotovené len v čiernobielej podobe. Ich dôležitou úlohou je nahradiť pôvodné katastrálne mapy v prípade, ak už neexistujú alebo sú nečitateľné kvôli početným reambuláciám, resp. poškodeniu mapy. Zoznam archivovaných kópií katastrálnych máp nájdete tu.

Odtlačky katastrálnych máp nadväzujú na pôvodné katastrálne mapy a kópie katastrálnych máp. Sú tiež v čiernobielom prevedení a boli vyhotovené tlačou. Poslúžia hlavne v oblastiach, z ktorých sa v našom archíve nezachovali pôvodné katastrálne mapy. Na rozdiel od pôvodných máp sú už prevažne vyhotovené v slovenčine. Zoznam archivovaných odtlačkov katastrálnych máp nájdete tu.

Ukážka odtlačku katastrálnej mapy Rusoviec, 1950

Neoddeliteľnou súčasťou pôvodného katastrálneho operátu sú aj písomné operáty k pôvodným katastrálnym mapám. Skladajú sa z parcelných protokolov, výpočtových protokolov, poľných náčrtov, popisov hraníc, zoznamov honov, zoznamov vlastníkov domov, výkazu plôch, ojedinele aj protokolov z výškopisných meraní a iných písomných dokumentov. Zoznam archivovaných písomných operátov nájdete tu.

Ukážka pôvodného popisu hraníc Bardejova - 1868

Ukážka pôvodného popisu hraníc Bardejova, 1868

Ukážka pôvodného parcelného protokolu Bardejova, 1869

Ukážka pôvodného poľného náčrtu Bardejova, 1869

 

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022