Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Pôvodný katastrálny operát

Pôvodný katastrálny operát sa skladá z viacerých častí podľa štýlu vyhotovenia aj obdobia vzniku. Sú to pôvodné katastrálne mapy, kópie katastrálnych máp, odtlačky katastrálnych máp a pôvodný písomný operát ku katastrálnym mapám. Spomínané archiválie vznikli vytvorením a neskoršími obnovami pôvodných katastrálnych máp, čo bolo príčinou ich zaradenia do tejto spoločnej kategórie. Sú najvzácnejšími a zároveň najpoužívanejšími archiváliami ÚAGK, pričom sa nepoužívajú len na určovanie vlastníckych vzťahov, čo vlastne bolo dôvodom ich vzniku, ale aj na výskum vo viacerých vedných disciplínach. Pochádzajú z obdobia 1851 – 1960 a boli vyhotovené v siahovej mierke 1:40 (v prevode na metrickú mierku 1:2880), popr. iných siahových mierkach.

Pôvodné katastrálne mapy boli vyhotovené ručne stolovou metódou na základe celouhorského súradnicového systému, ktorého východiskovým bodom bol Gellérthegy v Budapešti. Mapy sú v prevažnej väčšine kolorované, v intraviláne sú farebne rozlíšené murované a drevené stavby, v extraviláne sú farebne rozlíšené hlavné cesty, vedľajšie cesty, vodné toky aj vodné plochy, čo napomáha k ich celkovej prehľadnosti. Informácie na daných mapách sú písané okrem slovenčiny aj v maďarčine a nemčine, pri východných hraniciach Slovenska v ojedinelých prípadoch aj v ruštine.

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Rusoviec, 1856

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Rusoviec, 1881

Ukážka pôvodnej katastrálnej mapy Hlivištia - 1863

Vysvetlivky k značkám používaným na pôvodných katastrálnych mapách nájdete tu, zoznam archivovaných katastrálnych máp nájdete tu.

Kópie katastrálnych máp pochádzajú z neskoršieho obdobia, spravidla zobrazujú pôvodný stav, ktorý je zachytený aj na pôvodných katastrálnych mapách, avšak tieto mapy sú už vyhotovené len v čiernobielej podobe. Ich dôležitou úlohou je nahradiť pôvodné katastrálne mapy v prípade, ak už neexistujú alebo sú nečitateľné kvôli početným reambuláciám, resp. poškodeniu mapy. Zoznam archivovaných kópií katastrálnych máp nájdete tu.

Odtlačky katastrálnych máp nadväzujú na pôvodné katastrálne mapy a kópie katastrálnych máp. Sú tiež v čiernobielom prevedení a boli vyhotovené tlačou. Poslúžia hlavne v oblastiach, z ktorých sa v našom archíve nezachovali pôvodné katastrálne mapy. Na rozdiel od pôvodných máp sú už prevažne vyhotovené v slovenčine. Zoznam archivovaných odtlačkov katastrálnych máp nájdete tu.

Ukážka odtlačku katastrálnej mapy Rusoviec, 1950

Neoddeliteľnou súčasťou pôvodného katastrálneho operátu sú aj písomné operáty k pôvodným katastrálnym mapám. Skladajú sa z parcelných protokolov, výpočtových protokolov, poľných náčrtov, popisov hraníc, zoznamov honov, zoznamov vlastníkov domov, výkazu plôch, ojedinele aj protokolov z výškopisných meraní a iných písomných dokumentov. Zoznam archivovaných písomných operátov nájdete tu.

Ukážka pôvodného popisu hraníc Bardejova - 1868

Ukážka pôvodného popisu hraníc Bardejova, 1868

Ukážka pôvodného parcelného protokolu Bardejova, 1869

Ukážka pôvodného poľného náčrtu Bardejova, 1869

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
07.09.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť