Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Technickohospodárske mapy

Novšie mapy zobrazujúce vlastnícke vzťahy v metrických mierkach 1:5000, 1:2000 a 1:1000 vydávané od 70. rokov nadväzujúce na predošlé mapové diela zaraďujeme do kategórie technicko-hospodárskych máp. Obsahovo sú podobné mapám evidencie nehnuteľností, v niektorých ojedinelých prípadoch v mierkach 1:5000 a 1:2000 obsahujú aj výškopis. V súčasnosti tiež vychádzajú pod názvom katastrálna mapa.

Ukážka technickohospodárskej mapy - Rusovce, 1983


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť