Konkretuálne mapy

Konkretuálne mapy sú historicky prvým systematickým podrobným mapovým dielom uloženým v ÚAGK vyhotoveným pre celé územie Slovenska. Zbierku ďalej členíme na pôvodné konkretuálne mapy, obnovené konkretuálne mapy a matrice, ktoré pochádzajú z obdobia 1799 – 1913 a boli vyhotovené v mierkach 1:1440 – 1:28800. Na pôvodných konkretuálnych mapách intravilány obcí nie sú zakreslené, v extraviláne sú jednotlivé pozemky spojené do väčších celkov. Obnovené konkretuálne mapy a matrice obsahujú aj zákres intravilánu a parcelné čísla. Matrice sú archivované spravidla z katastrálnych území historického Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a predstavujú hodnotné mapové dielo zobrazujúce rôzne historické názvy, avšak ich nevýhodou je v niektorých prípadoch absencia datovania. Zoznam archivovaných konkretuálnych máp nájdete tu.

Licenčné podmienky pre Zoznam archivovaných konkretuálnych máp  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

Pôvodná konkretuálna mapa - Doľany, 1854

Obnovená konkretuálna mapa - Doľany, 1879

Matrica - Fačkov, 1801

 

 

 

Aktualizované: 05.12.2023