Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Konkretuálne mapy

Konkretuálne mapy sú historicky prvým systematickým podrobným mapovým dielom uloženým v ÚAGK vyhotoveným pre celé územie Slovenska. Zbierku ďalej členíme na pôvodné konkretuálne mapy, obnovené konkretuálne mapy a matrice, ktoré pochádzajú z obdobia 1799 – 1913 a boli vyhotovené v mierkach 1:1440 – 1:28800. Na pôvodných konkretuálnych mapách intravilány obcí nie sú zakreslené, v extraviláne sú jednotlivé pozemky spojené do väčších celkov. Obnovené konkretuálne mapy a matrice obsahujú aj zákres intravilánu a parcelné čísla. Matrice sú archivované spravidla z katastrálnych území historického Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a predstavujú hodnotné mapové dielo zobrazujúce rôzne historické názvy, avšak ich nevýhodou je v niektorých prípadoch absencia datovania. Zoznam archivovaných konkretuálnych máp nájdete tu.

Pôvodná konkretuálna mapa - Doľany, 1854

Obnovená konkretuálna mapa - Doľany, 1879

Matrica - Fačkov, 1801


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť