Aktuálna stránka:Štátna nivelačná sieť | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Štátna nivelačná sieť

Geodetické body ŠNS reprezentujú body GZ, ktoré majú určené presné normálne výšky podľa Molodenského v platnej realizácii Baltského výškového systému po vyrovnaní. Vybrané geodetické body ŠNS majú určené aj presné normálne výšky podľa Molodenského aj v platnej národnej realizácii Európskeho vertikálneho referenčného systému s charakteristikami presnosti.

Delenie bodov ŠNS

Body ŠNS delíme na:

 • Základné nivelačné body – tvoria ju vybrané body ŠNS zvolené na chránenom a geologicky stálom území vybavené osobitným predpisom,
 • Body nivelačnej siete 1. rádu – tvoria ju body nivelačných ťahov, ktoré sú zoskupené do nivelačných polygónov o priemernej dĺžke obvodov 280 km. Takto vytvorené polygóny ohraničujú nivelačné oblasti 1. rádu,
 • Body nivelačnej siete 2. rádu - tvoria ju body nivelačných ťahov vložených do oblastí 1. rádu.

Číslovanie bodov ŠNS

Pre body ŠNS predstavuje evidenčnú jednotku nivelačný ťah. Nivelačné ťahy tvoriace sieť bodov 1. rádu sa označujú kombináciou písmen veľkej abecedy susedných nivelačných oblastí 1. rádu. Toto označenie sa ešte dopĺňa názvom obce, prípadne názvom lokalít začiatočného a koncového bodu nivelačného ťahu (napr. AC Bratislava- Hlohovec). Smer označenia nivelačného ťahu sa určuje smerom od západu na východ a od juhu na sever. Nivelačné ťahy k štátnej hranici sa označujú a doplňujú názvom obce od uzlového bodu smerom k štátnej hranici. Nivelačné ťahy tvoriace sieť 2. rádu sa označujú písmenom nivelačnej oblasti 1. rádu doplneným poradovým číslom (napr. A1, C56). Poradové čísla sa jednotlivým ťahom prideľujú od v smere zo západu na východ a od juhu na sever.

Úplné číslo bodu ŠNS sa skladá z označenia nivelačného ťahu (evidenčnej jednotky ŠNS), ktoré je doplnené číslom bodu podľa nasledovných zásad:

 • začína sa od čísla 500 ( napr. AC-555, AC-555,01, C56-510 a pod.),
 • v každom nivelačnom ťahu sa pridelené číslo môže použiť len raz,
 • číslo zničeného bodu sa nesmie použiť pre iný bod,
 • bod na mieste zničeného bodu alebo doplnený medzi existujúce body dostáva číslo rozšírené o ďalšiu číslicu umiestnenú za desatinnou čiarkou,
 • body na premiestnených častiach nivelačných ťahov sa označia ako nové body tak, že sa priebežne očíslujú počnúc vyšším číslom ako je najvyššie dovtedy použité číslo v nivelačnom ťahu,
 • body odbočne zmeraných ťahov dostanú číslo odvodené od čísla pripájacieho bodu rozšírené o číslicu 0 na prvom mieste a príslušnú poradovú číslicu na druhom mieste za desatinnou čiarkou (napr. AC-502,01; C56-510,01 až C56-510,07 a pod.),
 • základné nivelačné body sa označujú arabskými číslicami v poradí podľa roku stabilizácie a majú názov obce v ktorej územnom obvode sa nachádzajú,
 • uzlové body dostávajú úplné číslo podľa nivelačného ťahu, do ktorého sú prvýkrát zaradené (napr. AC-500, C56-500,1),
 • bodom prevzatým z iných špecializovaných štátnych geodetických sieti (hosťom) sa ponecháva ich domovské označenie (napr. SK-85, 4422BA-1005).
Aktualizované: 15.11.2021