Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Mapové služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a  informácií rezortu, kde patrí aj ZBGIS prostredníctvom elektronických služieb. Jedným z hlavných výsledkov realizácie projektu OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN - ZBGIS) sú online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje na národnej úrovni. Údaje sú sprístupnené mapovými službami, ktoré sú publikované podľa OGC štandardov (WMS, WFS, WCS).

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť