Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

ADMINISTRATÍVNE MAPY

AM slúžia ako prehľad územno-správneho usporiadania SR a sú tvorené na podklade základných máp, ktoré preberajú v plnom alebo obmedzenom rozsahu v súvislosti s verziou mapy. Poskytujú sa v analógovej forme. Mapu správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 400 000 je možné zakúpiť aj ako digitálny vektor. Sú vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, výškové údaje sa vzťahujú k baltskému výškovému systému – po vyrovnaní.

Mapa okresov Slovenskej republiky 1 : 50 000 

Mapa okresov SR 1 : 50 000 (MO 50) vznikla na podklade Základnej mapy SR 1 : 50 000, ktorej obsah sa prebral v plnom rozsahu (okrem výškopisu).

Mapa krajov Slovenskej republiky 1 : 200 000
Mapa krajov Slovenskej republiky 1 : 200 000 – redukovaná verzia  

Mapa krajov SR 1 : 200 000 (MK 200) vznikla na podklade ZM SR 1 : 200 000. ZM 200 zobrazuje celé územie príslušného kraja a priľahlé územie susedných krajov SR.

Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000
                                         Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000 – Žilinský kraj

Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000, redukovaná verzia
                                  Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000 - Žilinský kraj, redukovaná verzia

Administratívna mapa Slovenskej republiky 1 : 250 000 

Administratívna mapa SR 1 : 250 000 (AM 250) vznikla na podklade Administratívnej mapy SR 1 : 200 000 zmenšením do výslednej mierky.

Ukážka Administratívnej mapy SR 1 : 250 000
                                           Ukážka Administratívnej mapy SR 1 : 250 000

Mapa správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 400 000 

Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000 (MSR 400) sa vyhotovila na podklade Administratívnej mapy krajov ČSSR 1 : 200 000.

Slovenská republika – územné a správne usporiadanie 1 : 400 000 

Mapa územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000 (ÚSU 400) vznikla na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 400 000 doplnením výplne farieb plôch okresov.

Ukážka Mapy územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000
                             Ukážka Mapy územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000

Mapa správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 1 000 000 

Mapa správneho rozdelenia 1 : 1 000 000 (MSR 1:1 mil.) obsahuje sídla krajov a okresov, hranice štátne, krajské a okresné.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť