Ortofotomozaika SR

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa dohodli rezorty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR na spoločnej spolupráci pri tvorbe Ortofotomozaiky Slovenskej republiky. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie - Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC Zvolen) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ).
V roku 2017 bola nasnímkovaná západná časť územia Slovenska (cca 17 000 km2), v roku 2018 bola nasnímkovaná stredná časť Slovenska (cca 17 000km2). Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov ortofotomozaiky.
Ortofotomozaiku z celého územia západného Slovenska si môžete stiahnuť TU.
Ortofotomozaiku z celého územia stredného Slovenska si môžete stiahnuť TU
Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií TU.

V roku 2019 sa bude pokračovať snímkovaním východného Slovenska, príslušná časť ortofotomozaiky bude dostupná od 30.4.2020. 

Plán tvorby ortofotomozaiky SR

Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky (bez admin. hraníc)

Parametre:
Rozlíšenie: 25 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet ML v klade ŠMO5 (1:5000): 3589 ML = celé územie západného Slovenska, 3547 ML = celé územie stredného Slovenska

Presnosť:
Stredná polohová chyba (Root mean square error):
RMSExy = 0,31 m

CE90 (Circular error 90%):
CE90 = 1,5175 x RMSExy = 0,48 m
CE95 (Circular error 95%):
CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,54 m

Polohovú presnosť ortofotomozaiky charakterizuje veličina CE90 resp. CE95. Jej hodnota definuje polomer kružnice so stredom v určenom bode na ortofotomozaike, vnútri ktorej sa s 90% resp. 95% pravdepodobnosťou nachádza správna horizontálna poloha určovaného bodu. Predstavuje tak veľkosť chyby, ktorá nebude v 90% resp. 95% prípadov prekročená.

 

 


Publikované: 30.04.2018 / Aktualizované : 
27.08.2019 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť


 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty