Rôzne historické mapy

Zbierku rôznych historických máp tvoria kartografické diela z obdobia 1854 – 1960 vyhotovené v rozličných mierkach, obsahovo sú to rôznorodé mapy, ako napríklad Mapy Uhorskej štátnej správy, Župné rozdelenie Uhorska, Mapy žúp Uhorska, Vojenské mapy Uhorska, Železničná mapa Uhorska, Železničná mapa ČSR, Plán Bratislavy, Cestné mapy, Národnostná mapa Uhorska, Kraje Slovenska a Poľnohospodárska mapa Uhorska.

 

Poľnohospodárska mapa Uhorska 1895

 

Z tejto zbierky osobitný význam má Vzdialenostná mapa Uhorska vyhotovená v rokoch 1897-1903. Mapové dielo vzniklo za účelom určenia vzdialenosti medzi jednotlivými obcami, resp. križovatkami ciest. Boli vyhotovené v mierke 1:75 000 na základe vojenských máp s využitím rovnakého kladu listov. Zobrazujú celkom tri farebne rozlíšené vrstvy:  červenou farbou sú zakreslené cesty s udaním dĺžok jednotlivých úsekov ciest, čiernou farbou sú značené obce, názvy obcí  a železnice, modrou farbou vodné toky a plochy aj s ich názvami. Cestné komunikácie sú rozlíšené hrúbkou čiary podľa ich využívania a zjazdnosti, pričom najtenšou čiarou značené cesty sú menej frekventované resp. poľné cesty využívané na prístup k jednotlivým majerom, pustatinám a mlynom. Značkový kľúč k mapám sa nachádza na samostatnom klade mapových listov vyhotovenom v mierke 1:2 000 000.

 

Ukážka vzdialenostnej mapy Uhorska 1900

 

 

 

 

Aktualizované: 06.05.2022