Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Rôzne historické mapy

 

Zbierku rôznych historických máp tvoria kartografické diela z obdobia 1854 – 1960 vyhotovené v rozličných mierkach, obsahovo sú to rôznorodé mapy, ako napríklad Mapy Uhorskej štátnej správy, Župné rozdelenie Uhorska, Mapy žúp Uhorska, Vojenské mapy Uhorska, Železničná mapa Uhorska, Železničná mapa ČSR, Plán Bratislavy, Prehľadný náčrt základnej trigonometrickej siete, Vzdialenostná mapa Uhorska, Cestné mapy, Národnostná mapa Uhorska, Kraje Slovenska… Z tejto zbierky osobitný význam má Vzdialenostná mapa Uhorska v mierke 1:75000, z ktorej archivujeme kompletné mapové dielo a tiež Poľnohospodárska mapa Uhorska.

 

Poľnohospodárska mapa Uhorska 1895

 

Ukážka vzdialenostnej mapy Uhorska 1900

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
11.06.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť