Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ostatné mapy

 

Ortofotomapy a letecké snímky sú jedným z najnovších zbierok ÚAGK. Staršie čiernobiele letecké snímky archivujeme od roku 1986 a keďže archivujeme len niektoré letové pásy, pokrývajú len menšie územia Slovenska. Novšie letecké snímky archivujeme tiež len z malej časti Slovenska, avšak tie sú už farebné a viažu sa k tvorbe ortofotomáp. Ortofotomapy archivujeme od ich prvého vydania, prevažne v mierke 1:5000, keďže sa vyhotovujú podľa kladu štátnych máp odvodených. Okrem vrstvy leteckých snímok obsahujú aj zákres katastrálnej vrstvy.


Porastové mapy sú špeciálnymi tematickými mapami v mierkach 1:10000 a 1:25000, na ktorých sú rozlíšené jednotlivé lesné porasty aj doplnené informácie dôležité v lesnom hospodárstve. Tieto mapy archivujeme od roku 1996.


Zbierka Technických máp je tvorená staršími technickými mapami v mierke 1:500, tématickými mapami a účelovými mapami v mierkach 1:1000 a 1:2000 a novými digitálnymi technickými mapami v mierkach 1:1000 a 1:2000. Zobrazujú územie Bratislavy v období 1966 – 1999. Zvlášť hodnotné sú technické mapy 1:500, keďže obsahujú presné výškopisné merania, aj jednotlivé inžinierske siete z obdobia ich vzniku.


Hraničná dokumentácia sa skladá z hraničných protokolov a hraničných máp od roku 1923 po súčasnosť a zachytáva ustanovenie, meranie aj zmeny hraníc Slovenska.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť