Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Mám záujem o historické mapy. Máte takéto mapy k dispozícií? Akým spôsobom ich môžem získať? Môžem ich získať aj v digitálnej podobe?

Bližšie informácie o dostupnosti historických podkladov v našom Ústrednom archíve môžete nájsť tu.

Môžeme Vám poskytnúť kópie týchto podkladov na základe doručenej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

  • kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
  • požadované údaje o mape – druh mapy, nomenklatúra/číslo mapového listu, názov katastrálneho územia, v prípade katastrálnych máp aj požadované parcelné čísla

Taktiež je možné poskytnúť rastre (skeny) týchto podkladov. Táto služba je spoplatnená v závislosti od formy skenovania nasledovne:

  • Farebné skenovanie: 5,00 € /za mapový list
  • Čiernobiele skenovanie: 3,50 € /za mapový list

Ak máte záujem o naskenovanie podkladov je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na:  uagk(at)skgeodesy.sk.

Potreboval by som nahliadnuť do máp, je možné aj osobne navštíviť archív?

Našu bádateľňu je možné navštíviť v rámci stránkových hodín, každý pracovný deň, v prípade záujmu o štúdium väčšieho množstva máp odporúčame vopred sa informovať o možnosti štúdia v konkrétny deň. Všetky nami archivované mapy aj písomnosti sú verejne prístupné na štúdium, kópie a skeny vyhotovujeme z historických máp aj z novších máp, na ktorých rozmnožovanie máme oprávnenie.

Bližšie informácie Vám poskytnú na:  uagk(at)skgeodesy.sk

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť