Ostatné

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ) vo formáte VGI po katastrálnych územiach je možné objednať zaslaním doručenej a potvrdenej (pečiatka/podpis) objednávky, ktorú nájdete tu. Objednávku je možné doručiť elektronicky na: gkuzc(at)skgeodesy.sk alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

Chcel by som získať údaje o adresných bodoch.

Podľa súčasnej legislatívy rezort ÚGKK SR, teda i naša organizácia požadované údaje nespravuje. Štátnym orgánom povereným touto úlohou je Ministerstvo vnútra SR, ktoré buduje register adresných bodov a cestno-uličnú sieť v rámci informačného systému. Bližšie informácie nájdete tu.

Mám záujem o poskytnutie leteckých meračských snímok.

V prípade, že máte záujem o letecké snímky, adresujte svoju žiadosť na Topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici, bližšie informácie tu.
Ortofotosnímky spracované GKÚ a NLC sú k dispozícií k nahliadnutiu prostredníctvom mapovej kompozície Ortofoto, ktorá je dostupná vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS .

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la údaje o základných sídelných jednotkách.

Základné sídelné jednotky spravuje Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie informácie nájdete tu.

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Chcel/la by som Vás poprosiť, či by ste mi nemohli vykonať transformáciu z JTSK do JTSK03.

Na tieto transformácie slúži Transformačná služba. Bližšie informácie o transformačnej službe nájdete na tu.

Aktualizované: 04.07.2017