Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ) vo formáte VGI po katastrálnych územiach je možné objednať zaslaním doručenej a potvrdenej (pečiatka/podpis) objednávky, ktorú nájdete tu. Objednávku je možné doručiť elektronicky na: gkuzc(at)skgeodesy.sk alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

Chcel by som získať údaje o adresných bodoch.

Podľa súčasnej legislatívy rezort ÚGKK SR, teda i naša organizácia požadované údaje nespravuje. Štátnym orgánom povereným touto úlohou je Ministerstvo vnútra SR, ktoré buduje register adresných bodov a cestno-uličnú sieť v rámci informačného systému. Bližšie informácie nájdete tu.

Mám záujem o poskytnutie leteckých meračských snímok.

V prípade, že máte záujem o letecké snímky, adresujte svoju žiadosť na Topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici, bližšie informácie tu.
Ortofotosnímky spracované GKÚ a NLC sú k dispozícií k nahliadnutiu prostredníctvom mapovej kompozície Ortofoto, ktorá je dostupná vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS .

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la údaje o základných sídelných jednotkách.

Základné sídelné jednotky spravuje Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie informácie nájdete tu.

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Chcel/la by som Vás poprosiť, či by ste mi nemohli vykonať transformáciu z JTSK do JTSK03.

Na tieto transformácie slúži Transformačná služba. Bližšie informácie o transformačnej službe nájdete na tu.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť