Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ) vo formáte VGI po katastrálnych územiach je možné objednať zaslaním doručenej a potvrdenej (pečiatka/podpis) objednávky, ktorú nájdete tu. Objednávku je možné doručiť elektronicky na: gkuzc@skgeodesy.sk alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

 

Chcel by som získať údaje o adresných bodoch. Kde ich môžem získať?

Adresné body je možné prehliadať a vyhľadávať v aplikácii Mapový klient ZBGIS. Postup vyhľadávania adries je uvedený v Pomocníkovi.

Štátnym orgánom povereným správou Registra adries je Ministerstvo vnútra SR, ktoré buduje register adresných bodov a cestno-uličnú sieť v rámci informačného systému. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá, v ktorých originálnej kompetencii je určovanie súpisných a orientačných čísiel ako aj určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Bližšie informácie nájdete tu.

Register poskytuje občanom elektronické služby v oblasti poskytovania informácií o adresách a zároveň umožňuje občanom pripomienkovať kvalitu získaných informácií, pričom elektronická služba takúto pripomienku zašle na príslušný úrad, v ktorého kompetencii sú pripomienkované dáta.

 

Kde by som si mohol urobiť transformáciu súradníc z S-JTSK(JTSK) do S-JTSK(JTSK03)?

Na transformácie súradníc slúži Rezortná transformačná služba. Bližšie informácie o transformačnej službe nájdete na tu.

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť