Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Chcel by som si zakúpiť mapu v papierovej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu papierových (analógových) máp zašlite žiadosť na Mapovú službu: mapovasluzba(at)skgeodesy.sk 
Žiadosť musí obsahovať:
- kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
- požadované údaje (napr. mierka mapy, nomenklatúra/číslo mapového listu, názov katastrálneho územia/obce, a pod.)

Chcel by som si zakúpiť mapu v digitálnej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu digitálnej podoby máp je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.
Bližšie informácie o poskytovaných mapových podkladoch a službách nájdete na:

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na  gkuzc(at)skgeodesy.sk

Ako dlho trvá vybavenie objednávky na digitálne produkty?

Objednávky sú vybavované priebežne. Vybavenie objednávky z našej strany sa pohybuje v rozmedzí cca 10-15 pracovných dní pri objednávkach vyžadujúcich vyhotovenie zmluvy na použitie týchto údajov. V prípade ostatných objednávok je doba vybavenia maximálne do 3-5 pracovných dní (záleží na dostupnosti požadovaného produktu).

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la digitálne údaje, ktoré poskytuje Vaša organizácia. Akým spôsobom ich môžem získať? Mám ako študent/tka nárok na zľavu?

Je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu (objednávkové tlačivá pre študentov). Ako študent/tka máte nárok na 80% zľavu z ceny údajov, ak navštevujete univerzitu, s ktorou má náš ústav založenú dohodu o spolupráci.

Zoznam univerzít s uzatvorenou dohodou o spolupráci:

 • STU Bratislava - Stavebná fakulta a fakulta Architektúry
 • SPU Nitra - všetky fakulty
 • UK Bratislava - Prírodovedecká a Filozofická fakulta
 • TU vo Zvolene - fakulta Ekológie v Banskej Štiavnici a Lesnícka fakulta
 • Prešovská univerzita v Prešove - fakulta humanitných a prírodných vied
 • UKF v Nitre - fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Žilinská univerzita

Ako zistím nomenklatúru/označenie mapového listu?

Nomenklatúru mapového listu príslušného mierkového radu možno zistiť vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS v mapovom variante ŠMD.

Klady mapových listov stredných a malých mierok 1:10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 je možné stiahnuť tu
Klady mapových listov veľkých mierok pre mierky 1: 1 000, 2 000, 2 880 a 5 000 je možné stiahnuť tu.

Vedeli by ste mi poradiť, resp. kde sa mám informovať ohľadne máp 1:10 000 (alebo 1: 25 000)? Potrebovali by sme vedieť, koľko by nás stáli tieto mapy pre celé územie SR.

V cenníku sú pre Základné mapu SR (ZM SR) rôznych mierok uvádzané ceny za jeden mapový list. V prípade rozsahu celej SR platí nasledujúci počet mapových listov:

 • pre mierku 1:10 000:  2810
 • pre mierku 1:25 000:  429
 • pre mierku 1:50 000:  134
 • pre mierku 1:100 000:  40
 • pre mierku 1:200 000:  13

Chcel by som Vás požiadať, či by ste mi mohli poslať hranice obcí pre okres Ilava.

Hranice katastrálnych území, obcí, okresov a krajov so stupňom generalizácie 1, 2 a 3 v rozsahu celej SR je možné bezplatne stiahnuť tu.

V prípade záujmu o hranice bez generalizácie je potrebné kompletne vyplniť a doručiť objednávku (v prípade študentov táto objednávka). Údaje bez generalizácie sú spoplatnené v zmysle platného cenníka.

Prosím Vás, máte k dispozícií aj vektorovú formu výškopisu?

 • Výškopis vo vektorovej forme - jedna z vrstiev produktu Vektorovej mapy SR v mierke 1:200 000.
 • ZBGIS – Výškopis - je možné objednať prostredníctvom Portálu produktov a služieb /nutná registrácia/. 
 • Digitálny model reliéfu (DMR3.5) -  poskytujeme vo formáte ESRI GRID,  možnosť konverzie do formátov DGN, DXF.

  Bližšie informácie nájdete tu.

Je možné získať vzorky produktu ZBGIS alebo Vektorovej mapy Slovenska 1:200 000?

Vzorky týchto produktov sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť