ZBGIS a ŠMD

Chcel by som si zakúpiť mapu v papierovej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu papierových (analógových) máp zašlite žiadosť na Mapovú službu: mapovasluzba(at)skgeodesy.sk 
Žiadosť musí obsahovať:
- kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
- požadované údaje (napr. mierka mapy, nomenklatúra/číslo mapového listu, názov katastrálneho územia/obce, a pod.)

Chcel by som si zakúpiť mapu v digitálnej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu digitálnej podoby máp je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.
Bližšie informácie o poskytovaných mapových podkladoch a službách nájdete na:

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na  gkuzc(at)skgeodesy.sk

Ako dlho trvá vybavenie objednávky na digitálne produkty?

Objednávky sú vybavované priebežne. Vybavenie objednávky z našej strany sa pohybuje v rozmedzí cca 10-15 pracovných dní pri objednávkach vyžadujúcich vyhotovenie zmluvy na použitie týchto údajov. V prípade ostatných objednávok je doba vybavenia maximálne do 3-5 pracovných dní (záleží na dostupnosti požadovaného produktu).

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la digitálne údaje, ktoré poskytuje Vaša organizácia. Akým spôsobom ich môžem získať? Mám ako študent/tka nárok na zľavu?

Je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu (objednávkové tlačivá pre študentov). Ako študent/tka máte nárok na 80% zľavu z ceny údajov, ak navštevujete univerzitu, s ktorou má náš ústav založenú dohodu o spolupráci.

Zoznam univerzít s uzatvorenou dohodou o spolupráci:

 • STU Bratislava - Stavebná fakulta a fakulta Architektúry
 • SPU Nitra - všetky fakulty
 • UK Bratislava - Prírodovedecká a Filozofická fakulta
 • TU vo Zvolene - fakulta Ekológie v Banskej Štiavnici a Lesnícka fakulta
 • Prešovská univerzita v Prešove - fakulta humanitných a prírodných vied
 • UKF v Nitre - fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Žilinská univerzita

Ako zistím nomenklatúru/označenie mapového listu?

Nomenklatúru mapového listu príslušného mierkového radu možno zistiť vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS v mapovom variante ŠMD.

Klady mapových listov stredných a malých mierok 1:10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 je možné stiahnuť tu
Klady mapových listov veľkých mierok pre mierky 1: 1 000, 2 000, 2 880 a 5 000 je možné stiahnuť tu.

Vedeli by ste mi poradiť, resp. kde sa mám informovať ohľadne máp 1:10 000 (alebo 1: 25 000)? Potrebovali by sme vedieť, koľko by nás stáli tieto mapy pre celé územie SR.

V cenníku sú pre Základné mapu SR (ZM SR) rôznych mierok uvádzané ceny za jeden mapový list. V prípade rozsahu celej SR platí nasledujúci počet mapových listov:

 • pre mierku 1:10 000:  2810
 • pre mierku 1:25 000:  429
 • pre mierku 1:50 000:  134
 • pre mierku 1:100 000:  40
 • pre mierku 1:200 000:  13

Chcel by som Vás požiadať, či by ste mi mohli poslať hranice obcí pre okres Ilava.

Hranice katastrálnych území, obcí, okresov a krajov so stupňom generalizácie 1, 2 a 3 v rozsahu celej SR je možné bezplatne stiahnuť tu.

V prípade záujmu o hranice bez generalizácie je potrebné kompletne vyplniť a doručiť objednávku (v prípade študentov táto objednávka). Údaje bez generalizácie sú spoplatnené v zmysle platného cenníka.

Prosím Vás, máte k dispozícií aj vektorovú formu výškopisu?

 • Výškopis vo vektorovej forme - jedna z vrstiev produktu Vektorovej mapy SR v mierke 1:200 000.
 • ZBGIS – Výškopis - je možné objednať prostredníctvom Portálu produktov a služieb /nutná registrácia/. 
 • Digitálny model reliéfu (DMR3.5) -  poskytujeme vo formáte ESRI GRID,  možnosť konverzie do formátov DGN, DXF.

  Bližšie informácie nájdete tu.

Je možné získať vzorky produktu ZBGIS alebo Vektorovej mapy Slovenska 1:200 000?

Vzorky týchto produktov sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Aktualizované: 11.07.2017