Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Nefunguje mi aplikácia Mapový klient ZBGIS. Kde môže byť problém?

Aplikáciu Mapový klient ZBGIS treba používať v jednom z podporovaných prehliadačov: Google Chrome verzia 89+, Mozilla Firefox 88+, Microsoft Edge 90+  Safari 14+. V operačnom systéme Windows XP aplikácia nefunguje. Niekedy nastane tento problém z dôvodu preťaženia aplikácie (najmä cez pracovnú dobu), z dôvodu údržby a aktualizácie aplikácie alebo z dôvodu technologických problémov. Informácie o plánovaných odstávkach služieb ZBGIS a ESKN nájdete tu. Ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii je uvedené v návode, ktorý nájdete tu

 

Chcel by som nahlásiť chybu v aplikácii Mapový klient ZBGIS. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS postupujte podľa návodu, ktorý nájdete tu.

 

Kde zistím, čo je nové v aplikácii Mapový klient ZBGIS?

O zmenách, novinkách a nových verziách aplikácie Mapový klient ZBGIS sa dozviete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Čo je nové.

 

Prečo mi v zahraničí nefunguje zobrazenie katastrálnej mapy v aplikácii Mapový klient ZBGIS?

Aplikácia Mapový klient ZBGIS funguje celosvetovo, ale pre zobrazenie vrstiev v téme Katastrálna mapa musíte mať internetového providera registrovaného v Európskej únii.

 

Kde môžem nájsť aktuálne hranice obcí a katastrálnych území?

Hranice katastrálnych území, obcí, okresov a krajov v rozsahu celej SR je možné bezplatne stiahnuť tu.

 

Mám záujem o ortofotomozaiku územia SR. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

Ortofotomozaiku SR z rokov 2017-2019 je možné stiahnuť bezodplatne tu, ortofotomozaiku z územia západného Slovenska z roku 2020 je možné bezodplatne stiahnuť tu. Ortofotomozaiku je taktiež stiahnuť po menších častiach cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Export údajov.

 

Mám záujem o produkt ZBGIS Raster. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

ZBGIS rastre sú poskytované bezodplatne a ich sťahovanie je možné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Export údajov.

 

Mám záujem o digitálny model reliéfu. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

Digitálny model reliéfu DMR 5.0 vytvorený pomocou leteckého laserového skenovania je možné získať bezodplatne na základe objednávky, ktorú nájdete tu. Takisto je DMR 5.0 možné stiahnuť po menších častiach cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Export údajov. 

Ktoré lokality z leteckého laserového skenovania sú dostupné na odber pre používateľov a kedy prebiehalo skenovanie?

Dostupné lokality na odber pre používateľov sú vyznačené zelenou farbou na obrázku tu. Obdobie skenovania jednotlivých lokalít je uvedené spolu s ďalšími parametrami tu.

  

Je možné získať vzorky údajov ZBGIS?

Vzorky údajov ZBGIS sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Chcel by som si zakúpiť mapu v papierovej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu papierových (analógových) máp zašlite žiadosť na Mapovú službu: mapovasluzba(at)skgeodesy.sk 
Žiadosť musí obsahovať:
- kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
- požadované údaje (napr. mierka mapy, nomenklatúra/číslo mapového listu, názov katastrálneho územia/obce, a pod.)

 

Chcel by som si zakúpiť mapu v digitálnej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte záujem o kúpu digitálnej podoby máp je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.
Bližšie informácie o poskytovaných mapových podkladoch a službách nájdete na:

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na  gkuzc(at)skgeodesy.sk

 

Ako dlho trvá vybavenie objednávky na digitálne produkty?

Objednávky sú vybavované priebežne. Vybavenie objednávky z našej strany sa pohybuje v rozmedzí cca 10-15 pracovných dní pri objednávkach vyžadujúcich vyhotovenie zmluvy na použitie týchto údajov. V prípade ostatných objednávok je doba vybavenia maximálne do 3-5 pracovných dní (záleží na dostupnosti požadovaného produktu).

 

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la digitálne údaje, ktoré poskytuje Vaša organizácia. Akým spôsobom ich môžem získať? Mám ako študent/tka nárok na zľavu?

Je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu (objednávkové tlačivá pre študentov). Ako študent/tka máte nárok na 80% zľavu z ceny údajov, ak navštevujete univerzitu, s ktorou má náš ústav založenú dohodu o spolupráci.

Zoznam univerzít s uzatvorenou dohodou o spolupráci:

 • STU Bratislava - Stavebná fakulta a fakulta Architektúry
 • SPU Nitra - všetky fakulty
 • UK Bratislava - Prírodovedecká a Filozofická fakulta
 • TU vo Zvolene - fakulta Ekológie v Banskej Štiavnici a Lesnícka fakulta
 • Prešovská univerzita v Prešove - fakulta humanitných a prírodných vied
 • UKF v Nitre - fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Žilinská univerzita

Ako zistím nomenklatúru/označenie mapového listu?

Nomenklatúru mapového listu príslušného mierkového radu možno zistiť vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS v mapovom variante ŠMD.

Klady mapových listov stredných a malých mierok 1:10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 je možné stiahnuť tu
Klady mapových listov veľkých mierok pre mierky 1: 1 000, 2 000, 2 880 a 5 000 je možné stiahnuť tu.

Vedeli by ste mi poradiť, resp. kde sa mám informovať ohľadne máp 1:10 000 (alebo 1: 25 000)? Potrebovali by sme vedieť, koľko by nás stáli tieto mapy pre celé územie SR.

V cenníku sú pre Základné mapu SR (ZM SR) rôznych mierok uvádzané ceny za jeden mapový list. V prípade rozsahu celej SR platí nasledujúci počet mapových listov:

 • pre mierku 1:10 000:  2810
 • pre mierku 1:25 000:  429
 • pre mierku 1:50 000:  134
 • pre mierku 1:100 000:  40
 • pre mierku 1:200 000:  13

 

Prosím Vás, máte k dispozícií aj vektorovú formu výškopisu?

 • Výškopis vo vektorovej forme - jedna z vrstiev produktu Vektorovej mapy SR v mierke 1:200 000.
 • ZBGIS – Výškopis - je možné objednať prostredníctvom Portálu produktov a služieb /nutná registrácia/. 
 • Digitálny model reliéfu (DMR3.5) -  poskytujeme vo formáte ESRI GRID,  možnosť konverzie do formátov DGN, DXF.

  Bližšie informácie nájdete tu.

 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť