Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

Bezplatné WMTS služby bez atribútov údajov (bez FeatureInfo):

ZBGIS WMTS - všetky kategórie (S-JTSK)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wmts_new/service.svc/get?

 

Ortofotomozaika WMTS (S-JTSK)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wmts/service.svc/get?

     

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 26.01.2021 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť