Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

ZBGIS Raster

Od roku 2018 poskytujeme nový produkt - ZBGIS® Raster. ZBGIS® Raster predstavuje export údajov z databáz informačného systému ZBGIS® v rastrovej forme vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK (georeferencované súbory TIF + TFW) pre mierky 1:5 000 - 1:50 000. Vektorovým objektom je priradená kartografická reprezentácia, pomocou ktorej sa údaje zobrazujú v rôznych mierkach. Detailný popis symboliky a jej pravidiel pre jednotlivé mierky je uvedený v Zobrazovacom katalógu ZBGIS®. Klady mapových listov boli navrhnuté podľa nového kartografického modelu pre mierku 1:10 000. Ostatné mierky vznikli odvodením od tejto mierky. Klady je možné si stiahnuť v sekcii Na stiahnutie. Sťahovanie ZBGIS® rastrov je možné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS®, postup pre stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi.  Na ZBGIS® Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Bentley MicroStation V8i si môžete stiahnuť tu. Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Kokeš si môžete stiahnuť tu.


ZBGIS Raster 1:5 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1:5 000 počtom rastrov 10 201. Mapa obsahuje údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice, popis (neštandardizované a štandardizované názvy). 

ZBGIS Raster 1:10 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1:10 000 počtom rastrov 2 635. Mapa obsahuje údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice a popis (redukovaný obsah neštandardizovaných a štandardizovaných názvov). 

ZBGIS Raster 1:25 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1: 25 000 počtom rastrov 463. Mapa obsahuje redukované údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice a popis (redukovaný obsah neštandardizovaných a štandardizovaných názvov) v kombinácii s generalizovanými údajmi sídiel. 


ZBGIS Raster 1: 50 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1: 50 000 počtom rastrov 132. Mapa obsahuje generalizované údaje na úrovni mierky 1:50 000. 


 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty