DMR3.5

Digitálny model reliéfu DMR3.5 bol tvorený pre potreby tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu výškopisu.
Na tvorbu DMR3.5 bolo použité DMR3, na ktorom boli vykonané nasledovné typy úprav:

 • Premodelovanie území z fotogrametricky vyhodnotených údajov ZBGIS®. Metóda bola použitá na nahradenie pôvodného DMR na plochách rovinatých území – nížin, vybraných častí kotlín a dolín väčších riek, kde vrstevnice generované z pôvodného DMR3 nedostatočne reprezentujú reálny priebeh reliéfu. Do procesu vstupovala 3D geometria plošných tried objektov ZBGIS, ktoré boli vyhodnotené na úrovni terénu.
 • Premodelovanie miest s hrubými chybami prostredníctvom digitalizovaných vrstevníc zo ZM10 a TM25. Metóda bola použitá v prípadoch, že sa na pôvodnom DMR nachádzala hrubá chyba, ktorá mohla vzniknúť napr. nesprávne zadanou hodnotou výšky vstupnej vrstevnice.
 • Nahradenie údajmi z DMR4 na vybraných lokalitách. Metóda bola použitá na vybrané územia, z ktorých boli k dispozícii fotogrametrické údaje DMR4. Nahradené boli 3 lokality – Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš a Zvolen.
 • Zapracovanie priebehu a výšok vodných tokov, plôch vodných tokov a vodných plôch do priebehu DMR. Priebeh vodných tokov, plôch vodných tokov a vodných plôch bol realizovaný kvôli zosúladeniu vodných prvkov s priebehom DMR. Týmto spôsobom sa docielilo, že vodné toky a plochy vodných tokov predstavujú v premodelovanom DMR údolnice, na rovinách sa zarezávajú do reliéfu. Pri vodných plochách bolo DMR upravené na úroveň výšky ich vodnej hladiny. Okrem samotného priebehu vodných prvkov, boli v ich okolí do 150 m zapracované do DMR výšky fotogrametricky vyhodnotených tried objektov ZBGIS®. Z pôvodného DMR boli v tomto 150 m širokom okolí vodných prvkov ponechané plochy so sklonom väčším ako 30˚ a miesta v blízkosti sútokov vodných tokov, aby sa vo vertikálne členitejšom reliéfe pri interpolácii nestrácala informácia o priebehu terénu.
 • Vymazanie a preinterpolovanie menších lokálnych chýb z okolitých výšok DMR. Jednalo sa o:
  • malé lokálne depresie,
  • malé lokálne výstupky,
  • miesta, kde vrstevnice generované z DMR3 vytvárali slučky,
  • miesta, kde boli vrstevnice po zapracovaní predchádzajúcich krokov rozdrobené.

V DMR3.5 v.1 sú oproti DMR3 zapracované a nanovo interpolované rovinaté územia, pričom vstup do interpolácie tvorili vybrané triedy 3D objektov polohopisu ZBGIS®. Na obrázkoch je  znázornený rozsah aktaulizácie DMR3.5 a porovnanie zobrazenia vrstevníc.Rozsah aktualizacie DMR3.5

Vrstevnice z DMR3.5


Porovnanie vrstevníc (interval 1 m) generovaných z DMR3 (obrázok hore) a vrstevníc generovaných z DMR3.5 (obrázok dole). Vrstevnice DMR3

Popis produktu DMR3.5 nájdete tu.

DMR3.5 je dostupný na stiahnutie tu.

Aktualizované: 04.04.2024