Aktualizácia údajov ZBGIS®

Úlohou aktualizácie údajov ZBGIS® je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenať zmeny, ako je zánik objektu, vznik nového objektu alebo zmena vlastností existujúceho objektu. Metódy aktualizácie rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie.

Hlavné metódy sú:

  • fotogrametrická metóda (spracovanie digitálnych fotogrametrických údajov),
  • miestne šetrenie (spolu s možnosťou geodetického zamerania objektov),
  • štandardizácia geografického názvoslovia,
  • kontrola kvality.

Vedľajšie metódy sú:

  • preberanie údajov z rezortných systémov a od ostatných povinných osôb (web mapové služby/poskytnuté databázy).

Metódy aktualizácie majú svoju postupnosť. Primárna je fotogrametrická metóda zberu, kde operátor fotogrametrickej linky nad aktuálnymi leteckými meračskými snímkami (LMS) v 3D prostredí overí existenciu objektov, zaktualizuje polohopisnú situáciu, doplní nové objekty a zaznamená objektom vybrané vlastnosti. Táto metóda vykazuje polohovú presnosť v závislosti od kvality použitých LMS. Nasleduje miestne šetrenie, kde pracovník šetrením priamo v teréne overí úplnosť, správnosť a existenciu objektov, klasifikáciu tried, doplní predpísané atribúty a novovzniknuté objekty s možnosťou geodetického zamerania, podľa platného KTO ZBGIS®. Na záver aktualizované údaje prejdú procesom kontroly kvality, ktorý určí vhodnosť použitia údajov na poskytovanie. Kontrola kvality preverí polohovú a tématickú zložku objektov podľa príslušnej ISO normy. Kvalita údajov ZBGIS® je definovaná presnosťou geometrie, správnosťou atribútov, kompletnosťou a bezchybnou topológiou. A v neposlednom rade do aktualizácie vstupuje preberanie údajov od správcov. V závislosti od kvality preberaných údajov sú zaradené do cyklu aktualizácie. Z rezortných systémov vstupujú do ZBGIS® údaje o hraniciach katastrálnych území, z ktorých je tvorené administratívne členenie (stupeň generalizácie 1) a referenčné geodetické body s podrobnými informáciami. Tieto triedy objektov sú aktualizované a verifikované iným systémom správy, a preto do systému vstupujú ako dôveryhodné a nepodliehajú ani kontrole kvality.

Metóda, ktorá bola aplikovaná na objekt je popísaná v atribútovej hodnote stavu poznania objektu (SOI). Určuje aj hodnoty všeobecných atribútov/vlastností, pretože metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické (prednosť má vždy presnejšia metóda) a tie stanovujú presnosť určenia súradníc objektu (horizontálna a vertikálna presnosť). Podľa hodnoty atribútu SOI je určený dátum keď bola daná metóda realizovaná a spoľahlivosť určenia existencie objektu. 

Geodatabáza ZBGIS® je primárne udržiavaná a spravovaná v prostredí  ArcSDE v10. Skladá sa z referenčných údajov, zbieraných a používaných pre rozpätie mierok 1 : 7 000 až 1 : 25 000. Referenčnou mierkou zobrazovania je mierka 1 : 10 000. Pre mierky od 1 : 25 000 sa pre zobrazovacie služby používajú generalizované údaje. Pre potreby publikovania služieb a tvorbu Štátneho mapového diela bola pre každú triedu objektov zadefinovaná kartografická reprezentácia.

Model údajov ZBGIS

Aktualizované: 15.12.2021