Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Kategórie ZBGIS®

Kategória – určuje charakteristiku objektov do nej patriacich. ZBGIS® ako celok je zložený z 10 vybraných kategórií (tab. č.1), v ktorých obsahovosti (zatriedení) je možné rozpoznať podľa tématiky jednotlivé topografické objekty. Kód kategórie používaný v ZBGIS® určuje prvé písmeno FACC kódu triedy objektov.

 Kategorizovanie DIGEST kódov objektov
  Tab. 1: Zoznam kategórií objektov podľa DIGEST 

A - Antropogénne prvky – kultúra

Obsahuje vybrané triedy objektov ZBGIS®, ktoré vznikli činnosťou človeka pre potreby a rozvoj jeho života. Obsahuje polohopisné objekty, ktoré vznikli činnosťou človeka v oblastiach zabezpečenia bývania, občianskej vybavenosti, dopravy a technológií. Do kategórie A patrí 39 tried objektov a je najrozsiahlejšou, nachádza sa v nej najväčší počet objektov. Obsahovo ich rozdeľujeme na tri tematicky zamerané skupiny tried objektov: Priemyselné objekty, Sociálnokultúrne objekty a Dopravné objekty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória angropogénne prvky

B – Vodstvo

Obsahuje 11 tried objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené hydrografické objekty a vodohospodárske stavby. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

1 trieda objektov z kategórie Špeciálne použitie (Plocha vodného toku) je presunutá do tejto kategórie, z dôvodu zachovania tematického skladania služieb.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória vodstvo

C – Výškopis

Obsahuje 2 triedy objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené objekty. Vrstevnice majú základný interval 10 m, doplnkové 5 m a pomocné 2,5 m. Táto kategória vznikla z podkladov DMR3.5 a ŠMD, nepodlieha aktualizácii primárnymi metódami. Sú dostupné e-formou objednania služieb, údajov (fyzického vektora) a gridu v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória výškopis

D – Povrch

Obsahuje 7 tried objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené objekty na zemskom povrchu. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Dve triedy objektov z kategórie Hranica (STRELNICA, PLOCHA OKOLO LÍNIOVÝCH ELEMENTOV) sú presunuté do tejto kategórie, z dôvodu zachovania tematického skladania služieb.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória povrch

 

E – Vegetácia

Obsahuje 10 tried objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú rastlinný kryt zemského povrchu, prirodzené alebo umelo vytvorené kultúry a porasty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória vegetácia

 

F – Hranice

Obsahuje 4 triedy objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú územno-správne členenie SR (obec, okres, kraj) a štátnu hranicu SR. Táto kategória vznikla z podkladov hraníc katastrálnych území (geodetická presnosť) následnou generalizáciou na stupeň 1 (vhodné pre zobrazovanie v mierke 1 : 10 000) a spájaním podľa platnej legislatívy. Údaje nepodliehajú aktualizácii primárnymi metódami, aktualizujú sa podklady na úrovni správcu a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória hranice

 

G - Letecko-navigačné informácie

Obsahuje 1 triedu objektov ZBGIS® - Plocha letiska, ktorá interpretuje letiskové plochy určené na vzlietnutie a pristátie lietadiel. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória letecko - navigačné informácie

 

O - Cesty špeciálne

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®ktoré interpretujú objekty všeobecného charakteru alebo neurčiteľné objekty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Tieto triedy objektov nevyhovujú tematickému vyskladaniu služieb, preto sú dostupné len v ZBGIS – všetky kategórie.

S - Špeciálne použitie

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú tečúce širšie plochy vodných tokov a plochy ktorých využitie nie je jednoznačne definovateľné (betónové plochy a priestranstvá). Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Tieto triedy objektov nevyhovujú tematickému vyskladaniu služieb, preto boli presunuté – Plocha vodného toku do kategórie Vodstvo a Plocha bez typického využitia je dostupná len v ZBGIS – všetky kategórie.

Z - Všeobecné

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®, Referenčný geodetický bod (RGB) majú v správe Geodetické základy, ktoré zabezpečujú aktualizáciu a správu RGB. Údaje RGB sa preberajú do ZBGIS® s cieľom zabezpečiť integráciu a publikovanie RGB. Poskytujú sa len dvoma formami a to webovou službou WMS a formulárom „Údaj o geodetickom bode“. Obe sú dostupné formou elektronickej objednávky. Geografický názov je samostatne opísaná kategória, podlieha aktualizácii samostatnou metódou a je dostupná e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória ostatné

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť