ÚZEMNÉ A SPRÁVNE USPORIADANIE

Administratívne hranice sú jednou z tématických kategórií ZBGIS® - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. V zmysle produktov GKÚ je to základná úroveň územno-správneho usporiadania, pričom do tohto produktu je pridaná trieda územno-technických jednotiek (hranice katastrálnych území).

Údaje územného a správneho usporiadania vznikajú zo schválených hraníc katastrálnych území zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Na základe platného zoznamu obcí, častí obcí a vojenských obvodov sa poloautomaticky vyskladajú administratívne hranice - obec, okres, kraj. Trieda objektov Obec interpretuje najmenší územnosprávny celok, územie, ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území, slúžiace na výkon štátnej správy a samosprávy. Trieda objektov Okres interpretuje územnosprávnu jednotku tvorenú z obcí, slúžiacu na výkon štátnej správy. Trieda objektov Kraj interpretuje najvyššiu územnosprávnu jednotku štátnej správy tvorenú z okresov. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v KTO ZBGIS®.

Územne a správne usporiadanie SR sa poskytuje v štyroch úrovniach podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania, základná úroveň a tri generalizované. Vrstvy Územno-správneho usporiadania SR úrovne generalizácie 1,2 a 3 vznikli generalizáciou základnej úrovne zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Nultú - základnú úroveň tvoria zdrojové údaje z VKM, ktoré majú geodetickú presnosť a poskytujú sa v súradnicovom systéme S-JTSK. Generalizované úrovne 1, 2 a 3 vznikli generalizáciou základnej úrovne splnením podmienky minimálnej vzdialenosti vertexov. Stav poskytovaných údajov je k 25. januáru 2024. 

 • Základná úroveň / ZBGIS - Administratívne hranice.
  Vhodné pre mierky: do 1 : 7 000.
 • Prvá úroveň generalizácie  - s minimálnym rozostupom bodov 10 metrov (POINT REMOVE). 
  Vhodné pre mierky: 1 : 7 000 - 1 : 50 000.
 • Druhá úroveň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 50 metrov (POINT REMOVE).
  Vhodné pre mierky: 1 : 100 000 - 1 : 250 000.
 • Tretia úroveň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 140 metrov (POINT REMOVE). 
  Vhodné pre mierky: 1 : 250 000 - 1 : 500 000.

  Oficiálna výmera technických a územných jednotiek sa nachádza v stĺpci VYMERA.

  Základná úroveň aj generalizované úrovne 1, 2 a 3 sú poskytované bezplatne

Aktualizované: 04.04.2024