Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Na stiahnutie

Územné a správne usporiadanie    Formát
Základná úroveň/ ZBGIS - Administratívne hranice GPKG Esri GDB Esri SHP
Prvá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP
Druhá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP
Tretia úroveň generalizácie  GPKG Esri GDB Esri SHP

Hranice územného a správneho usporiadania SR v základnej úrovni a generalizovaných úrovniach 1, 2 a 3.
Jedná sa o plošné vrstvy (polygón) s atribútmi názov a kód. Stav poskytnutých údajov je k marcu 2020. Podrobnosti nájdete tu.
V prípade potreby iných formátov, použite prosím Konverznú službu, ktorá je k dispozícii tu.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2020
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 Geografické názvoslovie
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB CSV

Údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia z územia SR, aktualizácia ku dňu 09. 07. 2020.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2020
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Digitálny model reliéfu DMR3.5
 Rozlíšenie 10 m
25 m 50 m 100 m

Údaje DMR3.5 sú poskytované vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2015
 Licencia  CC-BY 4.0 

  

Vzorka údajov ZBGIS 
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

Údaje ZBGIS® sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle KTO ZBGIS®. Vzorka obsahuje časti územia obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre. Návod na export do CAD formátov na stiahnutie tu.

 

Vzorka údajov VMapSK - rozsah 1 ML ZM10 (35-43-21)
Formát Esri SHP

Údaje VEKTOROVEJ MAPY SLOVENSKA V MIERKE 1 : 200 000 (VMapSK) sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle cenníka GKÚ. Rozsah mapového listu ZM 1:10 000 (35-43-21) zobrazuje územie obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre.
Poznámka: Esri databázy MDB a GDB sú vo verzii 10.0.

  

Klady ZBGIS rastrov Formát

ZBGIS Raster

1 : 5 000 Esri SHP Esri MDB  Esri GDB  DGN DXF
1 : 10 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF
1 : 25 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF
1 : 50 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2018
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Klady mapových listov Formát

Základné mapy

ZM 1 : 10 000 Esri SHP Esri MDB  Esri GDB 
ZM 1 : 25 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 50 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 100 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 200 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2014
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 21.07.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť