Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ortofotomozaika SR

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa dohodli rezorty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR na spoločnej spolupráci pri tvorbe Ortofotomozaiky Slovenskej republiky. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie - Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). Prvý cyklus tvorby ortofotomozaiky bol ukončený v roku 2020.

Momentálne prebieha druhý cyklus (2020 - 2022) tvorby Ortofotomozaiky SR, v roku 2020 bolo nasnímkované západné Slovensko, príslušná časť ortofotomozaiky je dostupná od 30.4.2021.
V roku 2021 bude nasnímkované stredné Slovensko, príslušná časť ortofotomozaiky bude dostupná od 30.4.2022.

Plán tvorby ortofotomozaiky SR

Rozdelenie Ortofotomozaiky SR
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky SR
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky SR (bez admin. hraníc) 


Ortofotomozaika SR (2. cyklus) na stiahnutie 
Západ 2020  ZIP1  ZIP2
 ZIP3
 ZIP4
 ZIP5

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií TU.

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 2. cyklu 2020-2022 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Klad mapových listov  
1 : 5000  Esri GDB  Esri SHP
 GeoPackage


Parametre (2. cyklus):
Priestorové rozlíšenie (GSD): 20 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 4 (RGBN, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska = 3516 ML

Presnosť (2. cyklus - západ 2020):
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,20 m

CE95 (Circular error 95%):
CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,34 m

 


Publikované: 30.04.2018 / Aktualizované : 
02.07.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty