Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 Ostatné voľne dostupné WMS služby:

Prehľady kladov mapových listov SR

https://zbgisws.skgeodesy.sk/klady_mapovych_listov_wms/service.svc/get

Základné mapy SR (ZMSR) v rastrovej forme

 https://zbgisws.skgeodesy.sk/zmsr_wms/service.svc/get

 

Administratívna mapa SR (AMSR) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/amsr_wms/service.svc/get

 

Topografické mapy (RETM) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/retm_wms/service.svc/get

Historická mapa III. Vojenského mapovania v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/hm_III_vm/service.svc/get

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
09.03.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť