Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

 

Licenčné podmienky  
 Autor ÚGKK SR
 Licencia  CC-BY 4.0 

WMS Zoznam stavieb: 

Zoznam stavieb WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://zoznamstavieb.skgeodesy.sk/stavby/services/WMS/zoznam_stavieb_wms/MapServer/WMSServer

                                               

Viac informácií o Zozname stavieb nájdete tu.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť