Aktuálna stránka:Kategórie ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Kategórie ZBGIS

Kategória – určuje charakteristiku objektov do nej patriacich. ZBGIS® ako celok je zložený z 10 vybraných kategórií (tab. č.1), v ktorých obsahovosti (zatriedení) je možné rozpoznať podľa tématiky jednotlivé topografické objekty. Kód kategórie používaný v ZBGIS® určuje prvé písmeno FACC kódu triedy objektov.

 Kategorizovanie DIGEST kódov objektov
  Tab. 1: Zoznam kategórií objektov podľa DIGEST 

A - Antropogénne prvky – kultúra

Obsahuje vybrané triedy objektov ZBGIS®, ktoré vznikli činnosťou človeka pre potreby a rozvoj jeho života. Obsahuje polohopisné objekty, ktoré vznikli činnosťou človeka v oblastiach zabezpečenia bývania, občianskej vybavenosti, dopravy a technológií. Do kategórie A patrí 39 tried objektov a je najrozsiahlejšou, nachádza sa v nej najväčší počet objektov. Obsahovo ich rozdeľujeme na tri tematicky zamerané skupiny tried objektov: Priemyselné objekty, Sociálnokultúrne objekty a Dopravné objekty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória angropogénne prvky

B – Vodstvo

Obsahuje 11 tried objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené hydrografické objekty a vodohospodárske stavby. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

1 trieda objektov z kategórie Špeciálne použitie (Plocha vodného toku) je presunutá do tejto kategórie, z dôvodu zachovania tematického skladania služieb.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória vodstvo

C – Výškopis

Obsahuje 2 triedy objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené objekty. Vrstevnice majú základný interval 10 m, doplnkové 5 m a pomocné 2,5 m. Táto kategória vznikla z podkladov DMR3.5 a ŠMD, nepodlieha aktualizácii primárnymi metódami. Sú dostupné e-formou objednania služieb, údajov (fyzického vektora) a gridu v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória výškopis

D – Povrch

Obsahuje 7 tried objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú prirodzené a umelo vytvorené objekty na zemskom povrchu. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Dve triedy objektov z kategórie Hranica (STRELNICA, PLOCHA OKOLO LÍNIOVÝCH ELEMENTOV) sú presunuté do tejto kategórie, z dôvodu zachovania tematického skladania služieb.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória povrch

 

E – Vegetácia

Obsahuje 10 tried objektov  ZBGIS®, ktoré interpretujú rastlinný kryt zemského povrchu, prirodzené alebo umelo vytvorené kultúry a porasty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória vegetácia

 

F – Hranice

Obsahuje 4 triedy objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú územno-správne členenie SR (obec, okres, kraj) a štátnu hranicu SR. Táto kategória vznikla z podkladov hraníc katastrálnych území (geodetická presnosť) následnou generalizáciou na stupeň 1 (vhodné pre zobrazovanie v mierke 1 : 10 000) a spájaním podľa platnej legislatívy. Údaje nepodliehajú aktualizácii primárnymi metódami, aktualizujú sa podklady na úrovni správcu a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória hranice

 

G - Letecko-navigačné informácie

Obsahuje 1 triedu objektov ZBGIS® - Plocha letiska, ktorá interpretuje letiskové plochy určené na vzlietnutie a pristátie lietadiel. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória letecko - navigačné informácie

 

O - Cesty špeciálne

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®ktoré interpretujú objekty všeobecného charakteru alebo neurčiteľné objekty. Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Tieto triedy objektov nevyhovujú tematickému vyskladaniu služieb, preto sú dostupné len v ZBGIS – všetky kategórie.

S - Špeciálne použitie

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®, ktoré interpretujú tečúce širšie plochy vodných tokov a plochy ktorých využitie nie je jednoznačne definovateľné (betónové plochy a priestranstvá). Údaje vznikli fotogrametrickým spracovaním, podliehajú aktualizácii primárnymi metódami a sú dostupné e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby. Tieto triedy objektov nevyhovujú tematickému vyskladaniu služieb, preto boli presunuté – Plocha vodného toku do kategórie Vodstvo a Plocha bez typického využitia je dostupná len v ZBGIS – všetky kategórie.

Z - Všeobecné

Obsahuje 2 triedy objektov ZBGIS®, Referenčný geodetický bod (RGB) majú v správe Geodetické základy, ktoré zabezpečujú aktualizáciu a správu RGB. Údaje RGB sa preberajú do ZBGIS® s cieľom zabezpečiť integráciu a publikovanie RGB. Poskytujú sa len dvoma formami a to webovou službou WMS a formulárom „Údaj o geodetickom bode“. Obe sú dostupné formou elektronickej objednávky. Geografický názov je samostatne opísaná kategória, podlieha aktualizácii samostatnou metódou a je dostupná e-formou objednania a sprístupnenia služieb a údajov (fyzického vektora) v časti Produkty a služby.

Zoznam tried objektov ZBGIS - kategória ostatné

 


 

 

Aktualizované: 04.04.2024